Cookies

Cookies 2018-02-20T13:45:20+00:00

Cookies

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Podobnie postępuje większość dużych witryn internetowych.

Czym są pliki cookie?

„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje).

Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Jak używamy plików cookie?

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Jak kontrolować pliki cookie

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać – szczegóły są dostępne na stronie AllAboutCookies.org. Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna.

Cookies

In order to ensure the smooth functioning of this site, we sometimes place small data files on the user’s computer (or other device)- known as cookies. Majority of big sites acts in a similar way.

What are cookies?

Cookie is a small text file that is saved by the website on the user’s computer or the portable device when the user browse it. It allows website to remember settings and preferences for a longer period of time (such as user name, language, font size and other options). This way the user does not have to enter the same information each time when he returns to the same page or changes the browsed website.

How we use cookies?

This website uses Google Analytics, a website viewing analysis service provided by Google, Inc. („Google”). Google Analytics uses „cookies”, that is text files placed on your computer in order to help the website analyse how users use the site. Information generated by the cookies about the user’s use of the website (including his IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use these information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services related to website activity and internet usage. Google may also transfer these information to third parties, if it is obligated to do so by legal regulations or in the event when such parties process such information on behalf of Google. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this, you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

How to control cookies

Cookies may be independently controlled or removed – details are available on the website AllAboutCookies.org. You can remove all cookies placed on your computer, and in most browsers select a setting that disables the installation of these files. In such a case it may be necessary to manually adjust some preferences every time you visit the site and some options and services may not be available.