Tworzenie modułu

Co to jest moduł

Moduł jest elementem systemu służącym do grupowania i prezentacji elementów systemu. Moduł najwyższego poziomy jest aplikacją, podmoduły, w pewnym uproszczeniu, to pozycje w menu aplikacji.

Definiowanie aplikacji/modułu

Na przykładzie modułu Poczta E-Mail zawierającego dwa podmoduły, E-Maile przychodzące oraz E-Maile przychodzące.

KROK 1 : W celu utworzenia nowego modułu należy z menu po lewej stronie wybrać Ustawienia > Personalizacja > Moduły, a następnie nacisnąć przycisk Dodaj.

KROK 2 : W formularzu dodawania modułu który został otworzony definiujemy następujące ustawienia :

Moduł nadrzędny : W tym miejscu wybieramy czy moduł który tworzymy ma być umieszczony jako podmoduł w już istniejącym module czy być odrębnym modułem. Pozostawiamy puste pole aby był to odrębny moduł.

Kod : Kod modułu.

Nazwa : Nazwa modułu wyświetlana w menu po lewej stronie.

Nazwa formularza : Służy do wybrania formularza na jakim oparte będą obiekty dodawane w tym module. W tym przypadku E-Maile będą oparte na dokumentach więc wybieramy formularz TR/Documents.aspx.

Ikona : Ikona która będzie wyświetlana obok nazwy.

Widoczny : Checkbox sterujący tym czy moduł ma być widoczny w menu.

Pozycja po : Służy do ustawienia kolejności modułów w menu.

Domyślna lista: W tym miejscu wybieramy wcześniej utworzoną listę która ma być wyświetlana w tworzonym module.

Kategorie : Służy do wyboru jakie kategorie mają być pokazane w module. Odpowiednie kategorie należy wcześniej utworzyć.

Domyślna kategoria : Ustawienie definiuje do jakiej kategorii zostanie zawężona lista po wejściu do modułu.

Domyślny typ : Definiuje jaki typ dokumentu zostanie wybrany jako domyślny gdy znajdując się w module użyjemy przycisku Dodaj. Pożądany typ dokumentu należy utworzyć wcześniej.

Ukryj drzewo : Checkbox sterujący widocznością drzewa kategorii po lewej stronie modułu.

Ukryj panel filtrów : Checkbox sterujący widocznością panelu filtrów po lewej stronie modułu.

W tym momencie tworzymy moduł Poczta E-mail jako moduł nadrzędny, następnie analogicznie jako moduły podrzędne E-maile przychodzące oraz E-maile wychodzące.

Dodanie modułu nadrzędnego
Dodanie modułu podrzędnego
Dodanie kolejnego modułu podrzędnego

Budowanie uprawnień do modułu (rola)

Aby moduł był widoczny dla pożądanych użytkowników muszą posiadać do niego odpowiedniego uprawnienia. W celu ich nadania w pierwszej kolejności musimy utworzyć odpowiednie role.

KROK 1 : W celu utworzenia nowego modułu należy z menu po lewej stronie wybrać Ustawienia > Personalizacja > Role, a następnie nacisnąć przycisk Dodaj.

KROK 2 :  Tworzymy i zapisujemy role Administratora dla utworzonego modułu poprzez zdefiniowanie następujących ustawień :

Kod : Kod tworzonej roli

Nazwa : Nazwa roli jaka będzie widoczna na zakładce uprawnienia podczas edycji użytkownika

Moduł : Moduł którego dotyczy tworzona rola.

Funkcje : Służy do wyboru funkcji które mają być przypisane do nowej roli.

Finalnie po nadaniu pożądanym użytkownikom utworzonej roli zobaczą oni wcześniej  utworzony moduł w menu po lewej stronie i będą mogli oni wykonywać w nim działania zgodnie z wybranymi dla roli funkcjami.

Spis treści

Wersja systemu

5.85.75.65.55.45.35.25.1

Wpisy Powiązane

Menu