Nowości w wersji 5.4

Rozbudowa usługi AI

Nowości w Data capture

 • Rozbudowano model ogólny Data capture dla faktur.
  • aktualnie przechwytywane pola przez model ogólny:
   • daty (wystawienia, płatności, sprzedaży)
   • numer faktury
   • numery nip
   • stawki vat, kwoty netto, brutto, podatku
   • pozycje faktury (działa na ~45% faktur)
   • numery kont bankowych
  • dwa obsługiwane języki – polski i angielski
  • możliwość dodania własnego języka (w postaci prefixów)
  • skrócenie czasu przechwytywania do poniżej 5 sekund
 • Wdrożono obsługę modelu szczegółowego
  • model szczegółowy uzupełnia dane zwracane przez model ogólny
  • model szczegółowy jest unikalny dla kontrahenta i typu dokumentu (np. model dla faktury zakupu od Castorama)
  • model szczegółowy można trenować na różnych typach dokumentów (faktury, zamówienia, dokumenty urzędowe etc.)

Nowości w OCR

 • Usługa Photo scanner – poprawia jakość zdjęć dokumentów robionych telefonem komórkowym (wyostrza, likwiduje cienie, zmniejsza rozmiar etc.). Dzięki temu zdjęcie bardziej przypomina skan dokumentu.

Nowa usługa File splitter – usługa do dzielenia sterty posklejanych ze sobą dokumentów na osobne pliki. Jest to przydatne w przypadku gdy produktem skanowania wielu dokumentów jest jeden plik. Usługę można wytrenować dla dowolnych typów dokumentów.

Szczegółowy opis rozwiązania znajduje się w osobnym artykule.

Wprowadzenie mechanizmu akcji

Co to jest akcja?

Akcja jest to predefiniowane, wydzielone działanie, wykonujące konkretną czynność, np. Zmień wartość pola, Wygeneruj dokument lub Nadaj uprawnienia. Zestaw standardowych akcji dostarcza producent systemu a użytkownik projektujący aplikacje może ich użyć w swoich aplikacjach. Siłą akcji jest to, że można je w dowolny sposób łączyć w całe procesy. Dzięki temu elastyczność systemu drastycznie wzrasta. Akcja może być podpięta pod przycisk na formularzu lub też być częścią procedury obiegu – na przykład można w łatwy sposób spowodować wygenerowanie dokumentu w konkretnym kroku procedury.

Konfiguracja akcji

Akcje zaczynamy tworzyć tak jak zwykłą procedurę obiegu. Możemy do standardowego obiegu dodać pojedyncze akcje lub ich sekwencje lub też stworzyć obieg składający się z samych akcji. Jeżeli wykonujemy typową akcję którą chcemy podpiąć pod przycisk można zaznaczyć opcję Tryb akcji. W tym trybie wykonanie działań będzie zawsze automatyczne (bez interakcji użytkownika). Prostsza też będzie konfiguracja działania. Dzięki takiemu ustawieniu obiegi złożone z samych akcji można w łatwy sposób odfiltrować spośród wszystkich procesów.

Następnie należy skonfigurować działanie – tak jak w tradycyjnym procesie obiegu. W trybie akcji mamy do wyboru mniej opcji, na przykład możemy tylko wykonywać automatycznie akcje.

Kluczowe elementem jest skonfigurowanie akcji. Do wyboru mamy dwa tryby:

Wyrażenie – w tym trybie akcja jest po prostu zapytaniem SQL które zostanie wykonane przez system

Akcja z listy – w tym trybie do wyboru mamy predefiniowane akcje dostarczone z systemem lub przez innych wykonawców.

Po wybraniu drugiej opcji pojawi się kolejna lista na której wybieramy akcje. W jednym działaniu możemy wybrać tylko jedną akcję. Jeżeli potrzebujemy wykonać kilka akcji jedna po drugiej to po prostu dodajemy kolejne działania z kolejnymi akcjami.

Po wybraniu akcji pojawi się formularz do jej skonfigurowania. Wygląd formularza zależy od typu akcji. Po skonfigurowaniu akcji można zapisać obieg.

Ostatnim elementem konfiguracji akcji jest podpięcie jej na formularzu. W tym celu należy dodać do formularza przycisk, w konfiguracji wskazać Po naciśnięciu: Uruchom obieg i wskazać procedurę obiegu.

Możliwość zmiany nazwy ścieżki w procedurze obiegu

W poprzednich wersjach systemu ścieżki w procedurach obiegu miały z ustalone nazwy: Zatwierdź i Odrzuć. Użytkownik nie mógł ich zmienić.

W aktualnej wersji systemu została dodana możliwość edycji nazw tych ścieżek.

Zmiana mechanizmu wysyłania powiadomień

W wersji 5.4 zmienił się mechanizm wysyłania powiadomień. Wcześniej odbywało się to za pomocą harmonogramu zadań. Obecnie mechanizm powiadomień został przeniesiony do Business Navigatora, więc od wersji 5.4 nie trzeba już tworzyć zadania w harmonogramie. Projekt Navigator.Application.dll, który był używany przy konfiguracji wysyłania powiadomień w starszych wersjach systemu, został usunięty.

Migracja do nowej wersji powiadomień po uaktualnieniu systemu
 • Należy usunąć stare zadanie z harmonogramu (o ile było skonfigurowane)
 • Należy zmienić opcję Start Mode na AlwaysRunning w ustawieniach pooli aplikacji (IIS)

Drobne modyfikacje

Zmiany w rachunkach bankowych

W nowej wersji zmieniony został sposób wyświetlania rachunku bankowego. System standardowo dzieli rachunek na bloki, pierwszy składa się z dwóch cyfr, każdy kolejny z czterech. Dodatkowo jest możliwość wskazania rachunku głównego dla danego kontrahenta. Rachunek główny może być tylko jeden dla każdej z obsługiwanych walut.

Konfiguracja rekrutacji

Została dodana możliwość zdefiniowania, na poziomie konfiguracji systemu (tabela Sg), adresów do kampanii.

Ustawienie nazwy wydruku

W starszych wersjach systemu wydruki generowane przez system miały nazwę składającą się z typu dokumentu oraz numeru własnego. Od tej wersji doszła nowa opcja – nazwa wydruku może być wzięta z nazwy raportu na serwerze raportów. Domyślnie opcja jest ustawiona na Nie.

Tłumaczenia nazw w strukturze organizacyjnej

Rozbudowano funkcjonalność tłumaczenia elementów systemu. Została dodana możliwość tłumaczenia nazw ze struktury organizacyjnej.

Usprawnienia WebDAV

Rozszerzono konfigurację WebDAV. W aktualnej wersji istnieje możliwość edycji plików z rozszerzeniem xlsm bez pobierania na lokalny dysk.

Zmiana nadawcy w mailach wysyłanych z systemu

Zmieniona została konfiguracja maili wysyłanych z systemu. Obecnie, obok nazwy systemu, pojawia się imię i nazwisko osoby której działanie w systemie spowodowało wysłanie maila.

Logowanie przeglądania raportów

Rozbudowany został system kontroli danych. Do istniejącej historii przeglądania i modyfikowania danych dodana została historia przeglądania raportów.

Możliwość użycia atrybutów na scenariuszach budżetowych

Rozbudowany został kreator formularzy dla formularzy scenariuszy budżetowych. W aktualnej wersji istnieje możliwość dodania trybutów do formularza scenariusza.

Zmiany w automatycznym wyliczeniu pól na formularzu

Zmieniony został mechanizm wyliczania wartości pól na formularzu których wartość wyliczana jest dynamicznie. Do tej pory wartości te były wyliczane gdy zmieniła się wartość atrybutu będącego źródłem danych do wyliczeń. W aktualnej wersji wartości wyliczane są również po zapisie dokumentu tak, by uwzględnić zmiany wprowadzone np. za pomocą akcji.

Zmiana sposobu prezentacji listy atrybutów

W kreatorze formularza, przy konfiguracji listy atrybutów została dodana opcja prezentacji listy w układzie poziomym – takim jak w poprzednich wersjach systemu – oraz pionowym.

Wygląd listy w układzie poziomym czyli bez zaznaczenia nowej opcji nie uległ zmianie. W przykładowej aplikacji wygląda tak:

W przypadku dużej ilości danych w wierszu listy bardziej czytelny może być układ pionowy listy. W tym układzie każdy element wiersza jest wyświetlany jako osobny wiersz zaś same wiersze listy są wyróżnione kolorem. Po zmianie konfiguracji ten sam dokument wygląda tak:

Możliwość podglądu plików wideo

Dodana została możliwość podglądu w aplikacji plików wideo w formacie MP4, OGV oraz WEBM. Po wgraniu tego rodzaju plików jako załączników istnieje możliwość ich odtworzenia, bez pobierania na dysk, w identyczny sposób jak w poprzednich wersjach była możliwość podglądu plików PDF czy graficznych.

Aby była możliwość podglądu plików video należy najpierw w module pliki ustawić katalog, do którego zapisują się pliki (checkbox „Katalog zawiera załączniki”). Po zapisaniu takiego katalogu można korzystać z podglądu plików wideo na załącznikach w: Dokumentach, Kontrahentach, Asortymentach, Elementach Słowników oraz Zadaniach.

Menu