Kategorie

Wersja systemu

6.2

Nowości w wersji 6.2

Akcja Poczekaj

Nowa akcja, której zadaniem jest zawieszenie procesu do daty określonej w konfiguracji akcji.

W konfiguracji wystarczy wskazać ID obiegu (można do tego użyć zmiennej systemowej jak w przykładzie powyżej), ID użytkownika oraz pole na formularzu, w którym zapisana jest data i czas. Po dojściu do działania zawierającego akcję Czekaj system zawiesza działanie obiegu do czasu wskazanego w konfiguracji.

Integracja z KSEF

System NAVIGATOR wzbogacony został o integrację z Krajowym Systemem Ewidencji Faktur. Integracja została oparta na akcjach przez co łatwo dodać wysyłanie czy pobieranie dokumentów do istniejących procesów. Zostały przygotowane trzy akcje:

Wyślij fakturę 

Akcja pozwala na wysłanie wskazanego dokumentu do KSEF. Jeżeli wskażemy pole na formularzu to system zapisze w nim numer referencyjny KSEF który może być użyty np. do pobrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru.

Pobierz UPO

Akcja pozwala pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru w formie pliku XLM. Do prawidłowego działania akcji potrzebny jest numer referencyjny dokumentu przesłanego do KSEF. Numer ten jest zwracany przez akcję Wyślij fakturę

Pobierz faktury

Akcja Pobierz faktury działa trochę inaczej niż pozostałe dwie. Nie jest ona zależna od żadnego dokumentu, w konfiguracji należy podać firmę, typ dokumentu, jego kategorię oraz zakres dat. Akcja pobiera wszystkie dokumenty z KSEF z podanego zakresu dat i tworzy na ich podstawie dokumenty o zadanym typie i kategorii.

Uruchamianie procesu zgodnie z harmonogramem

W aktualnej wersji systemu doszła opcja uruchmiania procesów według harmonogramu

Uruchom według harmonogramu jest dostępny w konfiguracji procesu wyłącznie dla procesów, które mają zaznaczoną opcję Tryb akcji. Po zaznaczeniu harmonogramy pojawia się prosty konfigurator, gdzie możemy ustawić kiedy proces zostanie uruchomiony. Przykładowa konfiguracja widoczna jest na powyższym zrzucie ekranu.

Zmiana przy uruchamianiu procesu

W aktualnej wersji dodana została możliwość rozpoczynania procesu obiegu od akcji automatycznej. Taka akcja, przy automatycznym uruchamianiu procesu, wykonuje się od razu po zapisaniu dokumentu nie czekając na akcję użytkownika. Powala to np. na ustawienie statusu dokumentu od razu po jego zapisanu bez konieczności wykonywania pierwszego działania w procesie.

Autonumerowana kolumna listy atrybutowej

Dodana została nowa zmienna systemowy Numer wiersza która pozwala na autonumerowanie wierszy listy atrybutów

Stosując zapytanie SQL: Select @rows as value gdzie do zmiennej @rows przypiszemy pole systemowe Numer wiersza możemy skonfigurować listę atrybutów tak, by w kolumnie automatycznie wyliczany był numer wiersza.

Aktualizacja bibliotek

Zostały zaktualizowane biblioteki używane w systemie NAVIGATOR do nastęujących wersji:

JQuery.min.js 4.10.0
bootstrap.min.js 3.3.4
moment.min.js 2.8.1
JQuery.min.js 1.12.4

Możliwość otwarcia shadowboxa z opcjami przy dekretacji

Na polach dekretacji, gdzie podpięte są słowniki została dodana  możliwość otwarcia całej listy elementów podpiętego słownika.

Po wybraniu opcji Lista wyświetlone zostanie okno z pełną listą dostępnych opcji i możliwością przeszukania listy.

Wyróżnienie na liście pozycji

Opcja wyróżniania elementu na formularzu działa teraz również na liście pozycji.

Konfiguracja wyróżnienia odbywa się identycznie jak wyróżnienia na zwykłym elemencie formularza.

Rozbudowa akcji Utwórz dokument o przenoszenie dokumentów powiązanych

Do akcji Utwórz nowy dokument zostały dodane nowe opcje:

Po wybraniu Skopiuj powiązania do dokumentów na Tak i wskazaniu z jakiego dokumentu skopiować akcja utworzy relacje między tworzonym dokumentem a wszystkimi dokumentami które były powiązane ze wskazanym dokumentem.

Dodanie w Extension obsługi usuwania komentarzy

Została dodana obsługa typu EType.D oraz EType.BD na tabeli [If] w Extension.Zmiana ta powoduje to, że w przypadku usunięcia komentarza, system prawidłowo zapisuje dane  do logów.

Komentarze do obiegu w zakładce komentarze

W aktualnej wersji systemu dodana została funkcjonalność wyświetlania komentarzy do działania w obiegu w zakładce komentarze.

Jeżeli użytkownik doda komentarz do działania na kroku obiegu – tak jak na przykładowym widoku powyżej,

to w zakładce Komentarze automatycznie zostanie utworzony wpis. Wpis zawiera informacje, że komentarz pochodzi z działania na kroku obiegu.

Nie wszystkie komentarze będą w ten sposób wyświetlane. Jeżeli komentarz jest dodawany automatycznie przez system – np. „Działanie zostało wykonane przez …” to system nie wyświetli takiego komentarza w zakładce Komentarze. Tylko komentarze wprowadzone przez użytkownika są wyświtlane w taki sposób.

Rozszerzenie możliwości wykonania kroku obiegu przez przełożonego

W obecnej wersji przełożony pracownika może za niego wykonać krok obiegu:

Opcja dostępna jest z poziomu listy wszystkich działań (Obieg dokumentów > Działania w ramach obiegów).

W zakładce Obieg system informuje, że działanie zostało wykonane przez inną osobę.

Możliwość wykorzystywania akcji „Zmień wartość pola” bez względu na uprawnienia

Zmieniona została akcja Zmień wartość pola. W tym momencie system nie sprawdza czy użytkownik, który wykonuje daną akcję ma uprawnienia do modyfikacji plików. Akcja zawsze dokonuje zmiany na dokumencie.

Podnoszenie podsystemu AI z poziomu NAVIGATORA

Zmieniona została procedura ponoszenia wersji systemu dostępna z poziomu konfiguracji systemu. W tym momencie razem z samym systemem zostaje również uaktualniony podsystem AI.

OCR – wyłączenie rekomendacji na typie

Dodana została opcja która pozwala wyłączać rekomendacje na typie dokumentów

 

Menu