Nowości w wersji 5.3

Modyfikacja sposobu logowania do systemu – logowanie hasłem domenowym

W Business Navigatorze pojawiła się możliwość logowania do systemu przez podanie poświadczeń domenowych. Personalizacja takiego logowania jest dostępna w ustawieniach profilu użytkownika. W sekcji Domena należy odznaczyć checkbox ,,Loguj mnie automatycznie do Navigatora jak jestem zalogowany do domeny”. Przy takim ustawieniu użytkownik po uruchomieniu systemu będzie proszony o podanie loginu oraz hasła i będzie mógł zalogować się swoim hasłem domenowym.

Możliwość filtrowania w Dashboardach po kolumnach tabelki

Do tabel umieszczonych na dashboardzie zostały dodane filtry.

Możliwość dodawania nowego źródła danych do Dashboardów

Obok istniejących do tej pory źródeł danych do dashboardu pojawiła się nowa opcja – plik Excel. Użytkownik może podpiąć przygotowany wcześniej arkusz do dashboardu i korzystać z niego tak, jak z innych źródeł. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • przez zakładkę Ogólne w konfiguracji dashboardu, dodając plik excel

Następnie w konfiguracji elementu na dashboardzie należy wskazać nowe źródło.

  • podczas tworzenia nowego daszboardu można wskazać plik Excel jako źródło danych

Możliwość stworzenia zadania przetwarzania danych w raportach przez użytkownika

Od tej wersji zadania przetwarzania danych oparte są, tak jak inne obiekty systemu Navigator, na formularzach.

Administrator ma możliwość zbudowania formularza do zadania a co za tym idzie do wstawienia dodatkowych pól na tym formularzu.

Tak przygotowany formularz służy do samodzielnie przygotowania zadania przetwarzania danych na potrzeby hurtowni danych.

Usprawnienie automatyzacji otwarcia nowego roku – automatyczne przeliczanie walut po kursie NBP

W nowej wersji systemu wprowadzono mechanizm, który automatycznie przygotuje struktury niezbędne do obsługi pobieranych tabel kursowych z NBP bez ingerencji użytkownika. Przy próbie pierwszego odwołania do NBP wszystkie niezbędne elementy zostaną wygenerowane w systemie.

Dodanie domyślnej kolumny Załączniki przy generowaniu listy z typu dokumentu

Przy tworzeniu nowej listy na podstawie typu dokumentu do wygenerowanej listy automatycznie dołączana jest kolumna załączniki. Podgląd załącznika jest automatycznie włączony.

Możliwość zmiany ilości wyświetlanych wierszy w budżecie

Dodana została możliwość określenia przez użytkownika ilości wierszy budżetu wyświetlanych na ekranie.

Możliwość dodania atrybutów do formularza w scenariuszach budżetowych

Do formularza z kategorii Scenariusze budżetowe można dodać atrybut.

Automatyczne OCR – owanie po wgraniu załącznika

W nowej wersji systemu można ustawić automatyczne uruchamianie rozpoznawania tekstu (OCR) po dodaniu załącznika do dokumentu.

Ustawienie, które określa czy proces OCR ma się rozpocząć automatycznie znajduje się w personalizacji danego typu dokumentu.

Po dodaniu załącznika do nowego dokumentu możemy zobaczyć, jak to działa w praktyce. Funkcja OCR włącza się od razu – załącznik pokazuje się od razu. Więcej informacji o funkcji OCR znajduje się w innym artykule .

Schemat numeru własnego – możliwość dodania kodu działu do schematu

Do mechanizmu konfiguracji schematu numeru własnego zostały dodane nowe opcje – możliwość wstawienia kodu działu. Więcej o schemacie numeru własnego można przeczytać w tym artykule.

Uprawnienia w płatnościach planowanych

W systemie został rozbudowany system uprawnień który teraz obejmuje również płatności planowane. Uprawnienia do płatności są powiązane z uprawnieniami do rachunków bankowych. Kiedy przypiszemy rachunek do płatności planowanych, to uprawnienia do tej płatności uzyskują osoby, które są uprawnione do rachunku.

Nowy atrybut – dynamiczna wartość z zewnętrznego źródła

Zmianie uległa konfiguracja atrybutu Etykieta. Poza dotychczasowymi właściwościami doszła nowa cecha – Wartość z zewnętrznego źródła.

Jeżeli ten atrybut zostanie oznaczony w ten sposób to zmieni się wygląd zakładki Warunki. Do dyspozycji mamy tylko określenie widoczności oraz automatycznego wyliczenia pola. Ta druga opcja stanowi clou modyfikacji. Do wyboru jest tylko wyrażenie SQL dzięki któremu możemy w sposób dynamiczny wyliczać wartości.

Na rysunku podany jest przykład zliczania elementów na dokumencie. Wartość atrybutu nie jest zapisana do bazy lecz dynamicznie wyliczana na podstawie warunku przy każdym przeliczeniu dokumentu. Oznacza to, że po każdej zmianie wartości i przeliczeniu wartości mamy na dokumencie bieżącą wartość. Pozostałe elementy konfiguracji atrybutu są identyczne, jak w przypadku innych atrybutów. Więcej o definiowaniu wyliczanych wartości można przeczytać w osobnym artykule

Działanie tej opcji można zobaczyć na przykładowym filmie:

Automatyzacja procesów w oparciu o sztuczną inteligencję – obsługa rekomendacji w dokumentach

Od aktualnej wersji systemu została wdrożona integracją z systemem sztucznej inteligencji służącym do klasyfikowania treści. Klasyfikacja służy do wspomagania pracy operatora systemu oraz do automatyzacji procesów. Na razie wbudowana została funkcjonalność podpowiedzi niektórych elementów dokumentów takich jak Firma, Typ, Kategoria, Właściciel czy Dekretacja.

Dla tych pól dostępny jest przełącznik ,,Pokaż rekomendacje” który włącza pokazywanie rekomendacji na dokumencie. Po zaznaczeniu ,,Pokaż rekomendację” pokazują się nam dodatkowe pola, takie, jak poniżej:

Przykładowe działanie rekomendacji możemy zobaczyć w działaniu OCR. System na podstawie załącznika uzupełnia dane dokumentu oraz rekomenduje najbardziej prawdopodobnego właściciela.

Modyfikacja formularza kontrahenta – kod SWIFT rachunku bankowego

W rachunku kontrahenta pojawiła się nowe pole – kod SWIFT. Jest przypisana do każdego rachunku z osobna.

Automatyczne przypisanie firmy do płatności

W nowej wersji systemu do płatności automatycznie przypisywana jest firma na podstawie dokumentów, z których płatność powstała.

W płatnościach planowanych powstających na podstawie dokumentu firma jest dziedziczona z tego dokumentu. Możemy te firmę edytować, bez jednoczesnej zmiany w dokumencie.

W płatnościach zrealizowanych firma jest dziedziczona na podstawie raportu, do którego należą. Również istnieje tutaj możliwość edycji bez zmian na rachunku.

Możliwość edycji własnego Pulpitu

Do tej pory aby stworzyć pulpit potrzebne były uprawnienia administratora. Nawet jeżeli użytkownik chciał lekko zmodyfikować istniejący pulpit dostosowując go do własnych potrzeb musiał zlecać tę pracę administratorowi.

Od tej wersji każdy z użytkowników ma możliwość edycji swojego pulpitu poprzez skopiowanie pulpitu i zmodyfikowanie go.

W module personalizacji znajduje się sekcja Pulpity, gdzie są dostępne wszystkie stworzone pulpity.

Personalizacja pierwotnego pulpitu przez użytkownika bez uprawnień kończy się błędem.

Wizualny edytor pulpitu

W personalizacji jest możliwość edycji pulpitu poprzez edytor wizualny. Działa on tak samo jak edytor wizualny formularzy. W edytorze wizualnym możemy edytować obecny pulpit lub stworzyć całkiem nowy.

Rozbudowa edytora wizualnego formularza

W personalizacji formularzy można edytować formularze, które są powiązane z zadaniem, asortymentem, kontrahentem i elementami słownika za pomocą edytora wizualnego.

Zadanie

Edytor wizualny zadania pozwala nam na edycję formularza związanego z danym zadaniem. Formularz zawiera zakładki takie jak Wykres Gantta czy Obieg, które są charakterystyczne dla zadania

Asortyment

Edytor wizualny pozwala też na edycję formularzy powiązanych z asortymentem.

Kontrahent

W edytorze wizualnym możliwa jest również edycja formularzy związanych z kontrahentem.

Elementy słowników aplikacji

Formularz powiązany z elementem słownika też możemy edytować wizualnie.

Efekty widzimy, gdy dodajemy nową pozycję do słownika powiązanego z tym formularzem.

 

Menu