Nowości w wersji 5.7

Edytor kolorów motywu

W poprzedniej wersji systemy dodana została możliwość zmiany wyglądu poprzez wybór motywu („skórki”). Rozbudowujemy tę funkcjonalność, w obecnej wersji doszła możliwość samodzielnej edycji motywu.

Po wejściu do konfiguracji systemu (Ustawienia > Personalizacja) widoczna jest nowa opcja – Motywy.

Po wybraniu tej opcji otwiera się panel, na którym możemy skonfigurować kolory elementów systemu, rodzaj czcionki czy wygląd przycisków. Wartości elementów można podawać ręcznie a w przypadku kolorów mamy do dyspozycji prosty edytor kolorów w którym można wybrać pożądany odcień.

Korzystając z edytora motywów możemy dodać nowy motyw lub zmodyfikować jeden z predefiniowanych motywów dostępnych w systemie. Ważnymi opcjami są Domyślny – każdy nowy użytkownik będzie miał włączony ten motyw oraz Aktywny – jeżeli motyw nie jest aktywny użytkownik nie widzi go i nie może wybrać. Przełącznik Tryb konfiguracji powoduje włączenie większej ilości opcji do konfiguracji w trybie zaawansowanym

Po zapisaniu motyw, jeżeli ustawiliśmy motyw jako aktywny,  jest on dostępny dla wszystkich użytkowników.

Podgląd jako inny użytkownik

Administrator systemu często ma potrzebę przetestowania jak system zachowa się po wprowadzonych przez niego modyfikacjach. Z reguły testowanie ma sens na kontach innych użytkowników niż administrator – z powodu innych uprawnień czy ustawień systemowych. Do tej pory aby wykonać takie testy administrator musiał wylogować się z systemu i zalogować jako inny użytkownik.

Od bieżącej wersji systemu zostało dodane narzędzie, które umożliwia przełączenie się na innego użytkownika bez potrzeby wylogowania z systemu. Po wybraniu opcji Przełącz na z menu każda czynność w systemie będzie wykonana jako użytkownik, na którego się przelogowaliśmy. Oznacza to, że każdy nowy dokument, każda akcja wykonana w ramach procedury obiegu czy każda zmiana elementu systemy będzie rozpoznawana przez system jako wykonana prze tego użytkownika. W systemie nie będzie informacji o tym, że w rzeczywistości czynności te wykonał inny użytkownik.

Powrót do oryginalnych ustawień użytkownika możliwy jest po wybraniu opcji Wróć do siebie z menu.

Z uwagi na fakt, że takie przełączanie użytkowników jest potencjalnie niebezpieczne i może prowadzić do nadużyć w systemie domyślnie ta opcja jest wyłączona. Aby ją włączyć należy w konfiguracji systemy ustawić wartość 1 w kolumnie Value w tabeli Sg w wierszu IsSwitchUser. Aktualną wartość parametru można sprawdzić w bazie danych wykonując w programie Management Studio polecenie select * from Sg Wartość tę można również zmienić w formularzu ustawień systemowych. Nie ma możliwości wskazania ograniczeń odnośnie przełączania użytkowników czyli nie można np. skonfigurować systemu tak, by administrator nie mógł się przełączyć na konkretnego użytkownika.

 

Po wykonaniu tej operacji wybrani użytkownicy będą mieli możliwość przełączania się na innego użytkownika. Możliwość ta jest skojarzona z rolą w systemie Administrator użytkownika.

Każdy użytkownik, do którego jest przypisana rola Administrator użytkowników będzie miał możliwość przełączania się na innego użytkownika.

Możliwość nadawani ról do grup

W nowej wersji systemu rozbudowana została konfiguracja grup. Dodana została możliwość przypisania ról do grupy.

Mechanizm działa analogicznie jak przypisanie roli do użytkownika. Każdy z użytkowników, który jest członkiem grupy, dziedziczy uprawnienia wynikające z ról przypisanych do tej grupy. W efekcie grupa jest kolejnym źródłem uprawnień dla użytkownika. Uprawnienia dla użytkownika mogą teraz wynikać z uprawnień przypisanych do niego, jego ról w systemie,  uprawnień przypisanych do struktury organizacyjnej (stanowisko, dział, pion), uprawnień wynikających z ról przypisanych do grupy.

Masowe operacje na wielu obiektach

W aktualnej wersji systemu dodana została możliwość masowej zmiany wartości elementów na dokumencie. Dla każdego dokumentu w meny Więcej pojawiła się opcja Modyfikuj zaznaczone. Po zaznaczeniu dokumentów i wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym można wybrać elementy do modyfikacji oraz ich wartości. Rozwiązanie ma pewne ograniczenia – wszystkie dokumenty muszą być tego samego typu czyli np. nie można w ten sposób zmodyfikować za jednym razem np. Faktury zakupu i Oferty. Jeżeli jest potrzeba zmiany różnych dokumentów trzeba uruchomić tę opcję tyle razy ile mamy typów dokumentów.

Po otwarciu okna jest ono puste, są tylko przyciski Dodaj i Zapisz. Poprzez wybranie przycisku Dodaj możemy dodać elementy z formularza które będą zmieniane. Dla każdego typu dokumentów lista dostępnych elementów jest ograniczona do tego typu. Możemy wybrać dowolne elementy formularza. Po wybraniu elementu należy podać jego wartość. Jak widać na rysunku w zależności od typu elementu mamy różne możliwości wprowadzania danych. Obok standardowego wprowadzania tekstu czy liczb mam dostępny kalendarz dla dat czy słownik podpięty pod element. Możemy dodać jeden element z formularza lub kilka.

Po wybraniu wszystkich elementów które będą zmieniane i wprowadzeniu danych możemy dokonać zmiany wartości na dokumentach – poprzez wybranie opcji Zapisz.

Edycja ustawień systemowych z poziomu systemu

Konfiguracja ustawień systemowych w Business Navigatorze odbywała się poprzez edycję tabeli Sg w bazie danych. Potrzebny do tego był dostęp do bazy danych poprzez program Management Studio. W obecnej wersji został dodany formularz systemowy, który zawiera wszystkie zapisy z tej tabeli. Użytkownik może w wygodny sposób zmienić wartości wszystkich elementów.

Formularz z ustawieniami z tabeli Sg znajduje się w Ustawienia > Pozostałe > Ustawienia

 

Jak widać na rysunku konfiguracja części elementów polega na wpisaniu wartości (np. podanie klucza licencyjnego czy wpisanie adresu serwera), w części elementów dołączony jest prosty słownik, z którego użytkownik wybiera wartości.

Dokładny opis formularza wraz z opisem opcji znajduje się w osobnym artykule

Nowe typy formularzy

W aktualnej wersji doszły dwa kolejne typ formularza – Użytkownik i Grupa. W poprzednich wersjach oba te obiekty – zarówno Grupa jak i Użytkownik – używały predefiniowanych formularzy zakodowanych w systemie. Powodowało to wiele ograniczeń w porównaniu do obiektów, dla których użytkownik mógł zdefiniować swój własny formularz. Od tej wersji systemu użytkownik ma możliwość zdefiniowania swojego formularza dla obydwu obiektów. Stare, zakodowane w systemie formularze nadal są dostępne. Przy standardowej instalacji to one są używane.

Dlaczego ta zmiana jest istotna dla użytkownika? W starym formularzu administrator systemu nie miał możliwości sterowania zachowaniem formularza tak jak ma to miejsce w przypadku standardowych obiektów opartych o formularz definiowany przez użytkownika (np. Dokument). Po zmianie, jeżeli administrator zdefiniuje swój formularz użytkownika lub grupy, ma dostępne wszystkie narzędzia do sterowania zachowaniem formularza. Może ograniczyć widoczność lub edycyjność poszczególnych pól (np. pole Login lub Domena może edytować tylko administrator zaś pole Numer telefonu jest widoczne tylko dla przełożonych i współpracowników). Dzięki temu system stał się bardziej elastyczny.

Formularz użytkownika

W systemie istnieje możliwość zdefiniowania formularza w grupie Użytkownik. Są to dedykowane formularze służące do zarządzania użytkownikiem w systemie – np. poprzez aplikację HR > Użytkownicy lub przez menu użytkownika.

Po wybraniu GrupyUżytkownik i zapisaniu formularza dostajemy standardowy widok tworzenia formularza. Tak jak każdy inny formularz także i ten składa się z zakładek, kontenerów, pól wbudowanych, atrybutów itp. Budujemy go tak, jak inne formularze.

Jak można zauważyć na powyższym rysunku pola wbudowane dostępne dla tego typu formularza są specyficzne dla formularza użytkownika – dostajemy tu wszystkie pola które mogą znaleźć się na takim formularzu. Pola te odpowiadają elementom znajdującym się na starej wersji formularza.

Formularz użytkownika, jako element który będzie niezbyt często edytowany, nie ma edytora wizualnego. Edycja formularza odbywa się w sposób tradycyjny, tak jak pozostałych formularzy po wyłączeniu edytora wizualnego.

Formularz grupy

Drugim dodanym formularzem jest formularz grupy. Dopowiada on wbudowanemu formularzowi dostępnemu w aplikacji HR > Grupy użytkowników

Po wybraniu GrupyGrupy użytkowników dostajemy standardowy widok formularza. W aktualnej wersji nie ma edytora wizualnego, z tego powodu formularz należy wykonać tradycyjną metodą.

 

Formularz, tak jak inne formularze w systemie, składa się ze standardowych elementów takich jak zakładki, kontenery, pola wbudowane, atrybuty. Tak jak w przypadku formularza użytkowników pola wbudowane zostały dostosowane do elementów dostępnych na starej wersji formularza grup użytkownika.

Menu