Kategorie

Wersja systemu

6.1

Nowości w wersji 6.1

Przechwytywanie danych z załącznika

Dodana została funkcjonalność łatwego uczenia systemu które fragmenty dołączonych plików, np. faktury, odpowiadają polom na formularzu. W standardowej wersji system sam próbuje zgadnąć to przypisanie, jest jednak ograniczony do pewnego zdefiniowanego zbioru jak np. NIP, kwoty brutto, netto, VAT itp. Jeżeli mamy niestandardowe pola, które chcemy przenieść z załączonego pliku na formularz to musimy nauczyć system z którego miejsca brać te dane.

 

W nowej wersji systemu wystarczy wskazać pole, do którego chcemy pobrać dane, zaznaczyć interesujący nas obszar na załączniku i uruchomić procedurę przechwytywania. System w tle wywoła odpowiednie procedury które rozpoczną naukę systemu AI rozpoznawania zdefiniowanego przez nas połączenia obszaru na załączniku i pola na formularzu.

Aby funkcjonalność mogła zostać uruchomiona załącznik musi być plikiem z warstwą tekstową. Oznacza to, że należy uruchomić procedurę OCR na wgranym załączniku która doda warstwę tekstową do pliku jeżeli jej brakuje.

Akcja tworzenia dokumentu z pliku

Dodana została akcja, która umożliwia tworzenie nowego dokumentu na podstawie pliku. Umożliwia to np. pobranie maila i uruchomienie akcji z załącznikiem z maila. System automatycznie rozpozna typ dokumentu, uzupełni pola i utworzy dokument.

Akcja działa analogicznie jak funkcjonalność Hot Folder. Po uruchomieniu akcji zostaje uruchomiona procedura OCR która przetworzy plik tak, by zawierał warstwę tekstową a następnie uruchomi procedury AI które rozpoznają i sklasyfikują dokument. W konfiguracji akcji możemy podać wprost typ dokumentu oraz kategorię jednak jeżeli pozostawimy je puste to system, na podstawie danych z pliku, rozpozna typ dokumentu.

Szczegółowy opis działania znajduje się w dokumentacji do akcji.

Akcja Zmiana danych kontrahenta na podstawie dokumentu

Akcja pozwala na zmianę wartości pól kontrahenta na podstawie danych z dokumentu. Może być używana do uzupełniania danych kontrahenta np. po rozpoznaniu wartości na dokumencie typu faktura.

W systemie NAVIGATOR każda zmiana wartości pola na kontrahencie powoduje powstanie nowej instancji wpisu o kontrahencie w bazie – dla celów zachowania integralności archiwalnych dokumentów – dlatego akcja zwraca ID nowo utworzonego rekordu.

Akcja Utwórz element słownika

Akcja pozwala na dodanie nowego elementu do słownika. Słownik możemy wskazać ręcznie lub użyć informacji zawartych na formularzu, z którego uruchamiamy akcję.

Akcja zwraca ID nowo utworzonego elementu.

Funkcja zmiany wartości liczbowej na tekst

Dodana została systemowa funkcja systemowa, która umożliwia przekształcenie zapisu cyfrowego na słowny. Składnia funkcji wygląda następująco:
SELECT [dbo].[AmountInWords] (@Value, 'minus ’, ’ zł ’, ’ gr’)

Parametr @Value jest zmienną, którą trzeba skojarzyć z polem z formularza (opcja Generuj parametry).
Drugi parametr to napis, który pojawi się przed wartością słowną jeżeli wartość jest mniejsza od zera.
Trzeci parametr to tekst, który pojawi się pomiędzy częścią całkowitą i ułamkową. Domyślnie to określenie waluty („zł”).
Czwarty parametr to tekst, który pojawi się na końcu napisu, domyślnie to słowo „gr”
Pozostałe parametry to zmienne tekstowe, które można pominąć. Wartości domyślne przedstawione są na poniższym przykładzie

Można jej użyć do wyliczania wartości pola tekstowego, na przykład:

Efekt działania na formularzu wygląda następująco:

Blokowanie usuwania powyżej statusu

Rozszerzona została konfiguracja typu dokumentu. Dodana została opcja blokowania możliwości usunięcia załącznika oraz dokumentu. Powyżej danego statusu określonego w tej opcji żaden użytkownik nie może usuwać załączników, choć może je dodawać i nie może usunąć dokumentu.

Wyświetlanie zawartości kontenera w kolumnach

W konfiguracji kontenera została dodana nowa właściwość – Zawartość w kolumnach. Jej wybranie powoduje, że elementy umieszczone w kontenerze nie będą, jak w standardowych kontenerach, umieszczone jeden pod drugim ale jeden obok drugiego.

Podobny efekt można uzyskać przy pomocy kontenera w kontenerze i regulowania szerokości kontenerów wewnętrznych. Dla standardowych elementów formularza, np. grupy Numeracja i daty nadal jest to najskuteczniejsza metoda modelowania wyglądu formularza. Jednak w niektórych przypadkach, gdy do umieszczenia jest niewielka ilość elementów dla których dodatkowo nie potrafimy dobrze zdefiniować szerokości stworzona została opcja Zawartość w kolumnach.

Standardowym przykładem, pokazanym na ekranie powyżej, jest umieszczanie przycisków na formularzu lub pulpicie. Łatwo i szybko można skonfigurować poprawny widok formularza, dodatkowo mamy pewność że wbudowane funkcjonalności, np. responsywność formularza czy widok w trybie mobilnym zostaną zachowane.

Zwiększenie możliwości personalizacji wyglądu

W konfiguracji tematów możemy dodać logo firmy, które jest wyświetlane w lewym dolnym rogu (pod listą aplikacji / modułów) oraz możliwość zmiany favicony (ikony wyświetlanej na pasku zakładek przeglądarki obok nazwy).

Opcje konfiguruje się poprzez Ustawienia > Personalizacja > Motywy. Finalnie logo wygląda tak:

Rozbudowa opcji Kopiuj raport

W opcji kopiowania raportu została rozbudowana funkcjonalność pozwalająca określić miejsce, w które chcemy skopiować raport. Obecnie można wybrać więcej niż jedno miejsce, wystarczy zaznaczyć odpowiednie checkboksy przy opcjach:

Automatyczne ustawienie linku w komentarzu

Poprawiona została funkcjonalność standardowego edytora używanego np. przy dodawaniu komentarzy. Teraz, po wklejeniu lub wpisaniu linka do komentarza, system automatycznie rozpozna że jest to link i odpowiedni go oznaczy przez co użytkownik nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności konfiguracyjnych.

Zarządzanie widocznością przycisków na obiegu

Dodana została funkcjonalność umożliwiająca konfigurację przycisków dotyczących obiegów, np. działanie ad-hoc czy usuń obieg. Osoba administrująca systemem może nadać skonfigurować obiegi tak, że tylko wybrani pracownicy będą widzieli poszczególne przyciski a co za tym idzie będą mogli wywołać odpowiednie funkcje.

Standardowo w systemie dodane są dwie role Administrator modułu oraz Standardowy użytkownik. W obu rolach widoczne są wszystkie przyciski.

Szybsze dodawanie kategorii

Na formularzy dodawania kategorii został dodany przycisk „Dodaj”. W sytuacji gdy chcemy dodać kilka kategorii nie musimy już wychodzić z edycji kategorii i ponownie wybierać opcję Dodaj z menu. Wystarczy wcisnąć przycisk Dodaj po zapisaniu nowej kategorii.

Domyślna kategoria w module Kontrahenci

W nowej wersji można ustawić w konfiguracji modułu Kontrahenci domyślną kategorię. Pozwala to na łatwiejsze dodawanie nowych elementów typu kontrahenci, bez konieczności wskazywania przez użytkownika kategorii.

Usprawnienia w logach

Rozbudowane zostały logi systemowe poprzez dodanie kolumny, w której będą przechowywane informacje o błędach generowanych przez rozszerzenia systemu (Extensions).

Dodana została również opcja automatycznego wysyłania maila z informacjami o błędach do firmy Archman. Opcję można skonfigurować poprzez formularz konfiguracyjny systemu: Ustawienia > Pozostałe > Ustawienia

Łatwiejsze usuwanie kolumn listy

Dodana została możliwość łatwiejszego usuwania kolumn z listy. Jeżeli tworzymy listę opartą o typ dokumentu to system automatycznie dodaje kolumny odpowiadające wszystkim atrybutom aktywnym na typie dokumentu. Z reguły nie potrzebujemy mieć ich wszystkich na liście. Usuwanie kadej kolumny z osobna było bardzo uciążliwe. Teraz można zaznaczyć wiele kolumn i usunąć je jednym poleceniem.

Menu