Tworzenie list w systemie

Co to jest Lista?

Lista jest to element systemowy odpowiedzialny za wyświetlanie informacji w modułach. Może przyjmować dwie formy: tabeli, występującej najczęściej i drzewa używanej np. w strukturze organizacyjnej

Niezależnie od formy jaką przyjmuje lista, posiada ona kolumny oraz wiersze z informacjami.

Każda lista posiada standardowy układ a w nim:

  1. Nazwa kolumny
  2. Pola umożliwiające wprowadzenie wartości filtrowania kolumny
  3. Przycisk wyłączający filtrowanie kolumn
  4. CheckBox umożliwiający zaznaczenia wiersza
  5. ChcekBox umożliwiający zaznaczenie wszystkich wierszy na aktualnej stronie
  6. Pole odpowiedzialne za ilość wyświetlanych elementów na stronie
  7. Nawigację po stronach listy
  8. Informacje która strona aktualnie jest wyświetlana wraz z całkowitą ilością elementów listy

Po wprowadzeniu wartości w pole filtrowania, lista zostaje przefiltrowana w zależności od ustawień kolumny. W celu wyłączenia filtra należy wcisnąć X w czerwonym kółku po lewej stronie.

Po wciśnięciu na nazwę kolumny, zostaje ona przefiltrowana od A-Z lub od największej do najmniejszej. Po ponownym wciśnięciu filtrowanie zostaje odwrócone, tzn. od Z-A lub od najmniejszej do największej. Aby usunąć filtr należy wcisnąć X w czerwonym kółku.

Jak skonfigurować listę do przeglądania dokumentów?

KROK 1: Każda lista posiada opcję Lista -> Ustawienia kolumn.

KROK 2: Uruchomienie tej opcji pozwala zaznaczać kolumny jakie chcemy mieć w naszej konfiguracji. Po zaznaczeniu kolumn należy zapisać zmiany oraz wybrać według jakiego operatora powinien działać filtr. Przykładowo dla pola Właściciel mamy dostępnych kilku opcji.

UWAGA! Wszystkie zmiany listy są widoczne tylko dla zalogowanego użytkownika, dla którego zmiany były wprowadzane. Każdy użytkownik może posiadać własną konfigurację kolumn.

KROK 3: Opcja ta również pozwala zmieniać kolejność wyświetlania kolumn poprzez przeciągnięcie zaznaczonej pozycji w górę lub w dół.

Jak stworzyć własne filtry do przeglądania dokumentów?

KROK 1: Każda lista posiada opcję Lista -> Dodatkowe filtry.

KROK 2: Uruchomienie tej opcji pozwala utworzyć własny filtr. Na początku tworzenia należy podać nazwę filtra a następnie wcisnąć przycisk dodaj, który dodaje pole, umożliwiające wprowadzenie warunku filtrowania.

KROK 3: Należy wybrać nazwę kolumny, po której ma być filtrowana wartość oraz operator wartości.

KROK 4: Ustawienie wartości, dla przykładu po włączeniu filtru powinny pokazać się dokumenty których właścicielem jest Ewa Bielawska w tym celu należy wartość ustawić na Stałą oraz w ostatnim polu wpisać Ewa Bielawska. Po dodaniu warunku można włączyć filtr wciskając przycisk Zastosuj lub dodać kolejny warunek filtrowania przyciskiem Dodaj.

Jak usunąć włączony filtr własny?

KROK 1: Należy przejść do: Lista -> Dodatkowe filtry.

KROK 2: Wyświetlony zostanie aktualnie używany filtr. W celu wyłączenia filtra należy wcisnąć przycisk wyczyść. Filtr zostaje zapisany a po ponownym przejściu do Dodatkowe filtry będzie możliwość ponownego włączenia go.

Jak stworzyć Listę?

Na podstawie typu dokumentu

KROK 1: Przejście do Ustawienia -> Personalizacja -> Listy

Znajduje się tam lista wszystkich list występujących w systemie.

KROK 2: Wciśnięcie przycisku dodaj.

KROK 3: Uzupełnienie kodu. Kod jest domyślną nazwą tworzonej listy.

KROK 4: Wybranie Tabeli, do której będzie przypisana lista np. tworząc listę dla Faktur zakupu określamy tabele jako Dokument, ponieważ Faktura zakupu jest dokumentem.

KROK 4’ (opcjonalny): Można wybrać dedykowane menu które będzie używane dla tej listy.

KROK 5: Po kroku 4, zostanie wyświetlone dodatkowe pole multiwyboru: Typ dokumentu. Pole zawiera listę aktualnych typów dokumentu dla wybranej tabeli (z kroku 4). Należy wybrać typ dokumentu lub kilka typów dokumentów, na podstawie których zostanie wygenerowana lista.

KROK 6: Wpisanie nazwy funkcji dla listy. Jest to nazwa systemowej funkcji SQL posiadająca w sobie podstawowe dane przewidziane przez programistów dla podstawowego widoku listy. Schemat nazwy funkcji składa się z 4 członów: fn_Get_Do_List, człony fn,Get,List występują w każdej funkcji używanej w listach, człon pogrubiony, w tym przypadku Do jest nazwa tabeli systemowej z której funkcja pobiera nazwy kolumn oraz wartości, nazwę tabeli oraz pola które w niej występują można znaleźć w dokumentacji bazy danych.

KROK 7: Ustawienie wartości domyślnego sortowania. W większości przypadku jest to wartość ID desc. Fizycznie do tego pola należy przypisać warunek dla SQL’owej klauzuli ORDER BY „wartość pola”.

KROK 8: Zapisanie listy przyciskiem Zapisz. Po zapisie, zostanie wyświetlona po lewej stronie, lista wszystkich dostępnych kolumn. Kolumny powstają na podstawie wszystkich: pól wbudowanych oraz atrybutów, możliwych do umieszczenia na liście. Aby dane pole było umieszczone na liście musi posiadając na Typie dokumentu, na podstawie którego jest tworzona, zaznaczenie w kolumnie Aktywne (jest to minimalny wymóg, inne zaznaczenia nie wpływu na umieszczenie).

Na podstawie funkcji

KROK 1: Przejście do Ustawienia -> Personalizacja -> Listy

Znajduje się tam lista wszystkich list występujących w systemie.

KROK 2: Wciśnięcie przycisku dodaj.

KROK 3: Uzupełnienie kodu. Kod jest domyślną nazwą tworzonej listy.

KROK 4: Wybranie Tabeli, do której będzie przypisana lista np. tworząc listę dla Faktur zakupu określamy tabele jako Dokument, ponieważ Faktura zakupu jest dokumentem.

KROK 4’ (opcjonalny): Można wybrać dedykowane menu które będzie używane dla tej listy.

KROK 5: Wpisanie nazwy funkcji dla listy. Jest to nazwa systemowej funkcji SQL posiadająca w sobie podstawowe dane przewidziane przez programistów dla podstawowego widoku listy. Schemat nazwy funkcji składa się z 4 członów: fn_Get_Do_List, człony fn,Get,List występują w każdej funkcji używanej w listach, człon pogrubiony w tym przypadku Do jest nazwa tabeli systemowej z której funkcja pobiera nazwy kolumn oraz wartości, nazwę tabeli oraz pola które w niej występują można znaleźć w dokumentacji bazy danych.

Nazwa funkcji zależy od wybranej tabeli, spis podstawowych nazw funkcji znajduje się w punkcie niżej.

KROK 6: Ustawienie wartości domyślnego sortowania. W większości przypadku jest to wartość ID desc. Fizycznie do tego pola należy przypisać warunek dla SQL’owej klauzuli ORDER BY „wartość pola”.

KROK 7: Zapisanie listy przyciskiem Zapisz. Po zapisie, zostanie wyświetlona po lewej stronie, lista wszystkich dostępnych kolumn. Są to tzw. Pola wbudowane, które można dodać do formularza podczas jego tworzenia lub modyfikacji. Ważne, funkcja systemowa SQL zwraca wszystkie pola wbudowane możliwe do dodania dla danego typu Tabeli. Jeżeli jakieś pole nie występuje na dokumencie, kolumna dotycząca pola wbudowanego np. Numer obcy, będzie wyświetlała puste wartości.

Spis wybranych funkcji systemowych

Wykorzystanie Nazwa funkcji
Aktualności fn_Get_If_List
Arkusze budżetowe fn_Get_BuTy_List
Asortyment fn_Get_As_List
Budżety fn_Get_Bu_List
Czas pracy fn_Get_Wr_List
Dokumenty fn_Get_Do_List
Kontrahenci fn_Get_Co_List
Nieobecności fn_Get_Le_List
Pliki fn_Get_Fi_List
Rachunki fn_Get_PyAc_List
Rekrutacje fn_Get_Rc_List
Role fn_Get_RoFn_List
Stanowiska fn_Get_St_List
Uprawnienia fn_Get_Ro_List
Użytkownicy fn_Get_Us_List
Zadania fn_Get_Ta_List


Lista jest to element systemowy, który wyświetla informację w modułach. Z filmu poniżej możemy dowiedzieć się się jak spersonalizować ustawienia listy. Możemy również poznać wszystkie funkcje list.

Spis treści

Wersja systemu

5.85.75.65.55.45.35.25.1

Wpisy Powiązane

Menu