Currently set to Index
Currently set to Follow

Funkcje rachunkowości finansowej

Kategoria: Blog, Finanse i księgowość
Funkcje rachunkowości finansowej Archman

Rozwój zadań i odpowiadających im funkcji spełnianych przez rachunkowość inspirowany jest nieustannie potrzebami praktyki.

Nie powinno się rozpatrywać funkcji rachunkowości w sposób statyczny , gdyż wraz z przekształceniami gospodarczymi ulega zmianom zakres rachunkowości, a w ślad za tym muszą następować przeobrażenia jej funkcji.

Jakie są podstawowe funkcje rachunkowości finansowej?

Głównie dotyczy to zmian w hierarchii. W zależności od potrzeb mogą się również pojawiać nowe funkcję. Obecnie najczęściej wymienianymi funkcjami rachunkowości w literaturze są:

  • funkcja informacyjna,
  • funkcja zarządcza,
  • funkcja kontrolna,
  • funkcja analityczna,
  • funkcja planistyczno-statystyczna.

Funkcja informacyjna

Można pokusić się o stwierdzenie, że główną funkcją rachunkowości jest funkcja informacyjna, która polega na generowaniu informacji o przedsiębiorstwie. Dopiero dostarczenie tych informacji określonym grupom użytkowników i ich wykorzystanie dla określonym celów automatycznie powołuje do życia kolejne funkcje (zarządczą, kontrolną, analityczną i planistyczno-statystyczną).

Funkcja zarządcza

Funkcję zarządczą spełnia rachunkowość poprzez dostarczenie informacji do podejmowania decyzji w procesie zarządzania głównie przez kierownictwo podmiotu gospodarczego, ale również przez użytkowników zewnętrznych, np. inwestorów, kredytodawców.

Funkcja kontrolna

Funkcja kontrolna związana jest z danymi zawartymi w dokumentach, sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych. Dane te podlegają kontroli zarówno wewnętrznej i zewnętrznej. Ta pierwsza organizowana przez kierownictwo służy zapewnieniu uporządkowanego prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji decyzji kierownictwa jednostki. Ważnym aspektem kontroli wewnętrznej jest ochrona mienia przed kradzieżą i zniszczeniem.

Funkcja analityczna

Funkcja analityczna sprowadza się do interpretacji przez dodatkowe czynności obrachunkowe i analityczne danych liczbowych dostarczonych przez rachunkowość. Przede wszystkim mowa tutaj o sporządzaniu sprawozdań finansowych, które poprzez analizę finansową zostają ocenione, przez co powstają informację o sytuacji majątkowej, finansowej, rentowności i przepływów środków pieniężnych w jednostce gospodarczej.

Funkcja planistyczno- statystyczna dotyczy z jednej strony wykorzystanie danych pochodzących z ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych do planowania rozwoju firmy. Z drugiej dotyczy dostarczania tych danych w formie sprawozdań do jednostek zewnętrznych (organów statystycznych), które wykorzystują je nie do ocen pojedynczych podmiotów, ale całych ich zbiorowości.

Business Navigator specjalizuje się w obszarze budżetowania i analiz. Kluczowym elementem aplikacji dla controllingu jest hurtownia danych.

5/5 (1)

Od 16 lat związany z wdrożeniami systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Specjalizuje się w rozwiązaniach klasy Business Intelligence i Workflow. Entuzjasta wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania procesów biznesowych. Prezes zarządu Archman oraz kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i informatyki w Krakowie.

Porozmawiajmy