Currently set to Index
Currently set to Follow

Regulamin Programu partnerskiego

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim prowadzonym przez Archman Sp. z o.o. Przystępując do Programu Partnerskiego, Partner akceptuje oraz wyraża zgodę na przestrzeganie zasad regulaminu Programu.

§1 Definicje

 1. Programem określany jest program partnerski, którego treść stanowi niniejszy dokument.
 2. Organizatorem Programu jest Archman Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Św. Filipa 17 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000276876, NIP: 677-22-86-732 o kapitale zakładowym 250 000 zł, właściciel systemu informatycznego NAVIGATOR posiadający nieograniczone prawo do udzielania na ten system licencji (prawa korzystania).
 3. Partner – podmiot przystępujący do programu partnerskiego. Partnerem może być osoba prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, spełniająca wszystkie wymagania dotyczące Partnera określone w Regulaminie.
 4. Celem Programu partnerskiego jest utworzenie sieci partnerów, mających za zadanie sprzedaż, wdrożenie i serwis systemu NAVIGATOR.
 5. System – system informatyczny NAVIGATOR.
 6. Umowa partnerska – umowa o uczestnictwie w programie partnerskim, jest to umowa między Partnerem a Organizatorem, której przedmiotem jest promocja Systemu w celu doprowadzenia do Sprzedaży i wdrożenia.
 7. Klient – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną nabywający praw korzystania z Systemu na mocy umowy sprzedaży licencji zawartej z Partnerem.
 8. Sprzedaż – zawarcie z Klientem umowy sprzedaży licencji Systemu, w imieniu i na rzecz Organizatora, przy użyciu wzorca umowy udostępnionego Partnerowi przez Organizatora.
 9. Lead – dane kontaktowe potencjalnego Klienta, który wyraził zgodę na uczestnictwo w prezentacji demonstracyjnej systemu oraz wykazał zainteresowanie zakupem Systemu po udziale w prezentacji (np. w postaci wykazania chęci prowadzenia dalszych negocjacji, zadawania pytań na temat możliwości technicznych Systemu i warunków współpracy).

§2 Umowa partnerska

 1. Partner przystępuje do Programu poprzez zawarcie z organizatorem Umowy partnerskiej. Współpraca w ramach Programu realizowana jest na podstawie Umowy partnerskiej W przypadku różnic pomiędzy Regulaminem, a Umową partnerską decydujące są zapisy Umowy. Zmiany Regulaminu po zawarciu Umowy partnerskiej nie mają wpływu na ustalenia zawarte w Umowie partnerskiej, które pozostają nadal obowiązujące.
 2. Umowa partnerska zawierana jest na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę partnerską z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego.

§3 Wsparcie sprzedażowe, marketingowe i wdrożeniowe

 1. Partner zobowiązany jest do aktywnego podejmowania wszelkich, będących w jego dyspozycji działań w celu sprzedaży licencji Systemu.
 2. Przed rozpoczęciem działań, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, Partner zobowiązuje się do odbycia cyklu szkoleń przygotowanych przez Oganizatora, w trybie online, w jego siedzibie lub innym wskazanym przez Organizatora miejscu. Partner zobowiązany jest skierować na szkolenie minimum dwóch pracowników, którzy w jego imieniu będą zajmować się sprzedażą lub wdrożeniem Systemu.
 3. Partner wyraża zgodę na umieszczanie na stronie internetowej i w innych materiałach reklamowych i marketingowych Organizatora informacji o udziale Partnera w Programie, w tym banerów identyfikujących Partnera z Organizatorem, oraz logotypów w celu oznaczenia oferty produktowej Organizatora.
 4. Na podstawie umowy partnerskiej Organizator udziela Partnerowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na System na czas trwania umowy partnerskiej, na użytek jego pracowników. Licencja uprawnia do zainstalowania Systemu i korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem. Umowa partnerska nie uprawnia do udzielania sublicencji, użyczenia lub najmu Systemu.
 5. Organizator zobowiązany jest do udzielania Partnerowi wsparcia przy przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej i wdrożenia Systemu w postaci bezpłatnych konsultacji prowadzonych przez wyznaczonego pracownika Organizatora na rzecz Partnera w wymiarze 10 godz. miesięcznie. Po przekroczeniu wskazanej ilości godzin Partner ma prawo do płatnych konsultacji w cenie określonej w umowie partnerskiej.
 6. Analiza przedwdrożeniowa i wdrożenie wykonywane na rzecz pierwszego Klienta, realizowane jest w całości przez Partnera w obecności pracownika Organizatora, który zobowiązany jest do udzielenia wsparcia aż do zakończenia tych procesów.

§4 Prowizje i płatności

 1. Udział w Programie jest bezpłatny.
 2. Partnerowi przysługuje wynagrodzenie finansowe za przekazanie Leadów Organizatorowi oraz za Sprzedaż Systemu i jego wdrożenie i serwisowanie, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie i potwierdzonych w umowie partnerskiej.
 3. W przypadku przekazania Leadów wynagrodzenie finansowe obliczane jest na podstawie stawki za Lead określonej w umowie partnerskiej i wypłacane jest na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. W przypadku Sprzedaży wynagrodzenie finansowe obliczane jest jako procent od wartości sprzedaży i stanowi 10% wartości kontraktu.
 5. W przypadku Sprzedaży przez Partnera jednocześnie wdrażającego System dla Klienta wynagrodzenie finansowe obliczane jest jako procent od wartości sprzedaży i stanowi:
  • 20% opłaty licencyjnej określonej w umowie sprzedaży licencji oraz 10% wynagrodzenia za wdrożenie i serwisowanie w przypadku, gdy te usługi pozostają po stronie Organizatora,
  • 30% opłaty licencyjnej określonej w umowie sprzedaży licencji oraz 100% wynagrodzenia za wdrożenie i serwisowanie Systemu przez Partnera,
  • 40% opłaty licencyjnej określonej w umowie sprzedaży licencji, po przekroczeniu progu sprzedaży 200 000 zł liczonego od wartości netto opłaty licencyjnej w danym roku kalendarzowym oraz 100% wynagrodzenia za wdrożenie i serwisowanie Systemu przez Partnera,
  • 50% opłaty licencyjnej określonej w umowie sprzedaży licencji, po przekroczeniu progu sprzedaży 300 000 zł liczonego od wartości netto opłaty licencyjnej w danym roku kalendarzowym oraz 100% wynagrodzenia za wdrożenie i serwisowanie Systemu przez Partnera,
 6. Wynagrodzenie za wdrożenie i serwisowanie Systemu przez Partnera, wypłacane jest Partnerowi przez Klienta w całości, na warunkach określonych w umowie wdrożenia i umowie serwisowania zawartych pomiędzy Partnerem a Klientem.
 7. Partner uprawniony jest do potrącenia z opłaty licencyjnej na swoją rzecz wynagrodzenia w wysokości obliczonej w sposób wskazany w pkt 4 niniejszego paragrafu.
 8. Wszystkie należne podatki oraz opłaty wynikające z otrzymania prowizji będą ponoszone przez Partnera.

§5 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnera.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy partnerskiej:
  • utracone korzyści Partnera związane z udziałem w Programie,
  • szkody pośrednio związane z udziałem w Programie, w szczególności utrata potencjalnych zysków przez Partnera.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Partnera podlegają ochronie zgodnie z wymogami Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, s. 1).

§7 Klauzula poufności

 1. Partner zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w związku z Umową partnerską, włączając w to informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, organizacyjne przedsiębiorstwa Organizatora lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą jak i dane związane z Systemem.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów jest prawo polskie.
 2. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu Programu w dowolnym momencie. W przypadku zmiany regulaminu jego nowa wersją opublikowana zostanie na stronie internetowej Organizatora.