Elementy formularza

Zakładka

Zakładka jest wymaganym elementem każdego formularza. Musi być przynajmniej jedna zakładka w formularzu.

Kontener

Kontener jest elementem, w którym są grupowane atrybuty. Poprzez rozlokowanie kontenerów na formularzu oraz konfigurację ich szerokości możemy ustalić wygląd formularza.

Kontener nie jest wymaganym elementem formularza jednak poza przypadkami bardzo prostych formularzy zaleca się używanie kontenerów do sterowania wyglądem formularzy.

Pola wbudowane

Pola proste

Brutto liczba zmiennoprzecinkowa z dwoma cyframi po przecinku; pole jest automatycznie wyliczane. Zależy od pola Netto i VAT

Brutto PLN liczba zmiennoprzecinkowa z dwoma cyframi po przecinku; pole jest automatycznie wyliczane. Zależy od pól Netto PLN oraz od ustawień Waluta i Kurs. Pole widoczne na formularzu dokumenty tylko wtedy, gdy pole Waluta jest ustawione na inną walutę niż waluta główna.

Data dodania pole typu data i czas wypełniane przez system. Wartość pola określa datę stworzenia dokumentu w systemie. Użytkownik nie ma możliwości edycji tego pola.

Data modyfikacji pole typu data i czas wypełniane przez system. Wartość pola określa ostatnią datę modyfikacji dokumentu w systemie. Użytkownik nie ma możliwości edycji tego pola.

Data otrzymania pole typu data

Data płatności pole typu data wykorzystywane w kontrolce Płatności

Data rozpoczęcia pole typu data i czas, wykorzystywane przy nieobecnościach i zastępstwach.

Data weryfikacji statusu VAT pole typu data, wyliczane automatycznie. Użytkownik nie ma możliwości zmiany wartości tego atrybutu. Wartość pola jest ustawiana każdorazowo przez funkcję weryfikacji statusu VAT kontrahenta.

Data weryfikacji statusu VAT UE analogicznie jak pole Data weryfikacji statusu VAT , dotyczy VAT UE

Data wysłania pole typu data

Data zakończenia pole typu data i czas, wykorzystywane przy nieobecnościach i zastępstwach.

Data zdarzenia pole typu data, określa datę zdarzenia gospodarczego. Jest wykorzystywane w operacjach księgowych.

Dodał pole tekstowe, wyliczane automatycznie. Wskazuje użytkownika, który dodał dokument do systemu.

Dział pole powiązane ze strukturą organizacyjną firmy, służy do powiązania dokumentu z działem.

Firma pole systemowe zawierające informację o firmie. W przypadku gdy system jest używany przez więcej niż jedną firmę pojawia się menu z wyborem firmy, do której będzie przypisany dokument. Musi być obecny na każdym formularzu, który ma być skojarzony z typem dokumentu.

Forma płatności pole słownikowe typu lista rozwijana. Określa formy płatności na dokumentach finansowych. Jest wykorzystywane np. w atrybucie Płatności

Kategoria element powiązany z polem systemowym kategoria. Musi być obecny na każdym formularzu, który ma być skojarzony z typem dokumentu. Więcej o kategoriach dokumentów można znaleźć w osobnym artykule.

Kod pole systemowe służące do przechowywania np. kodu kreskowego

Konta bankowe kontrolka powiązana ze słownikiem kont bankowych, pozwala na powiązanie dokumentu z konkretnym kontem.

Kontrahent kontrolka pozwala na powiązanie dokumentu z kontrahentem. W tym polu przechowywany jest tylko identyfikator kontrahenta dlatego częściej jest używana kontrolka Kontrahent (edycja)

Kurs liczba zmiennoprzecinkowa z dwoma cyframi po przecinku; pole jest powiązane z polami Waluta, Rodzaj kursu, Przelicz kurs. Zawiera kurs, po której nastąpi przewalutowanie dokumentu. W zależności od wyboru wartości Rodzaj kursu może być przeliczana automatycznie – wartość pobierana z tabeli kursowej banku – lub wprowadzana ręcznie przez użytkownika systemu.

Magazyn pole systemowe powiązane ze słownikiem magazynów. Pozwala na powiązanie dokumentu z wybranym magazynem

Magazyn pobrania pole systemowe powiązane ze słownikiem magazynów. Pozwala na powiązanie dokumentu z wybranym magazynem

Modyfikował pole systemowe wypełniane przez system. Wartość pola wskazuje użytkownika, który ostatnio modyfikował dokument. Użytkownik nie ma możliwości edycji tego pola.

Nazwa pole systemowe typu tekstowego

Netto liczba zmiennoprzecinkowa z dwoma cyframi po przecinku; pole jest automatycznie wyliczane. Zależy od sumy wartości netto z pola elementy.

Netto PLN liczba zmiennoprzecinkowa z dwoma cyframi po przecinku; pole jest automatycznie wyliczane. Zależy od pól Netto oraz od ustawień Waluta i Kurs. Pole widoczne na formularzu dokumenty tylko wtedy, gdy pole Waluta jest ustawione na inną walutę niż waluta główna.

Numer obcy Pole tekstowe zawierające numer pisma zewnętrznego.

Numer własny Pole tekstowe wyliczane częściowo automatycznie. Składa się z elementów stałych typu oznaczenie literowe, wyliczanych automatycznie typu aktualny miesiąc lub rok pobrany z innego pola systemowego typu data dokumentu oraz kolejnego numeru. Konfiguracja elementów numeru własnego znajduje się w konfiguracji typu dokumentu.

Odbiorca pole analogiczne do kontrahenta, pozwala na powiązanie dokumentu z odbiorcą. W tym polu przechowywany jest tylko identyfikator odbiorcy dlatego częściej jest używana kontrolka Odbiorca (edycja)

Opis pole wielowierszowe pozwalające dodać dłuższą informację tekstową bez formatowania do dokumentu.

Przelicz kurs pole systemowe typu przycisk, powiązane z polami Waluta, Rodzaj kursu, Kurs. Wciśnięcie przycisku powoduje przewalutowanie dokumentu: wartości Netto PLN i Brutto PLN są przeliczane zgodnie z regułami ustalonymi w kontrolce Rodzaj kursu, pole Kurs jest uaktualniane.

Rodzaj kursu określa sposób przeliczenia kwot w walucie na walutę główną. Możliwe wartości:

 • Średni kurs z dnia poprzedzającego NPB (Data zakupu)
 • Średni kurs z dnia poprzedzającego NPB (Data dokumentu)
 • Zadany kurs (ręcznie wprowadzony kurs)

Status VAT pole systemowe. Jeżeli jest ustawione sprawdzanie statusu VAT na typie dokumentów to w tej kontrolce jest wyświetlany wynik sprawdzenia statusu.

Status VAT-UE analogicznie jak pole Status VAT, dotyczy statusu VAT-UE

Status pole systemowe, określa status dokumentu

Waluta pole wyboru służące do wskazania waluty dokumentu. Wybranie innej waluty niż waluta główna (z reguły PLN) powoduje dostępność pól Rodzaj kursu, Kurs, Netto PLN, VAT PLN, Brutto PLN oraz możliwość wybrania dekretacji w walucie w kontrolce Dekretacja (dostępność dekretacji w walucie jest konfigurowalna z poziomu opcji typu dokumentu)

Waluta główna pole systemowe, określa walutę główną dokumentu (z reguły PLN)

Wartość VAT liczba zmiennoprzecinkowa z dwoma cyframi po przecinku; pole jest automatycznie wyliczane. Zależy od pola Netto i VAT

Wartość VAT PLN liczba zmiennoprzecinkowa z dwoma cyframi po przecinku; pole jest automatycznie wyliczane. Zależy od pól Netto PLN oraz od ustawień Waluta i Kurs. Pole widoczne na formularzu dokumenty tylko wtedy, gdy pole Waluta jest ustawione na inną walutę niż waluta główna.

Właściciel pole systemowe, pozwala wskazać właściciela dokumentu. Właściciela wybiera się z listy pracowników firmy.

Typ Pole systemowe, określa typ dokumentu. W przypadku, gdy na jednym formularzu oparte jest wiele typów dokumentów jest to pole wyboru, pozwalające wybrać typ. W zależności od wybranego typu pola na formularzu mogą mieć różną konfigurację (widoczność, edycyjność itp). Pole to steruje też wyborem procedury obiegu. Musi być obecny na każdym formularzu, który ma być skojarzony z typem dokumentu.

Zapłacono liczba zmiennoprzecinkowa z dwoma cyframi po przecinku

Zapłacono PLN pole zależne od Zapłacono, wyliczana automatycznie w zależności od ustawień pól Waluta i Kurs. Pole widoczne na formularzu dokumenty tylko wtedy, gdy pole Waluta jest ustawione na inną walutę niż waluta główna.

Pola złożone

Dekretacja dedykowana kontrolka, służąca do wprowadzania dekretacji dokumentów finansowych. Konfiguracja kontrolki, która odbywa się poprzez konfigurację typu dokumentu, umożliwia dekretację dokumentów w oparciu o słowniki zdefiniowane w systemie (np. miejsce powstawania kosztów, pracownik, konto księgowe itp)

Od wersji 5.2 systemu nawigator doszła możliwość dodatkowej konfiguracji kontrolki dekretacji. Sama kontrolka została rozbita na elementy składowe – właściwą kontrolkę oraz elementy składowe czyli słowniki będące elementami dekretacji

Tworząc nowy dokument poza dodaniem kontrolki dekretacji należy również dodać słowniki dekretacji. Do wyboru są wszystkie słowniki w systemie.

Dzięki takiemu podziałowi administrator systemu ma możliwość sterowania elementami (kolumnami) dekretacji w zależności od wartości innych pól na dokumencie lub od wartości wyrażenia SQL.

Delegacja dedykowana kontrolka służąca do wprowadzenia danych niezbędnych do rozliczenia delegacji. Pozwala na wprowadzenie kosztów przejazdu, kosztów zakwaterowania oraz innych kosztów związanych z delegacjami. Pozwala na rozliczenie kosztów w złotówkach lub walucie. Przykładowy widok kontrolki:

Dokument dziennika kontrolka służąca do powiązania dokumentu z dziennikiem operacji finansowych

Dokument rejestru VAT kontrolka służąca do powiązania dokumentu z rejestrem VAT

Komentarze dedykowana kontrolka, pozwalająca umieszczać komentarze do dokumentu. Składa się z edytora HTML oraz mechanizmów pozwalających na cytowanie czy odpowiadanie na komentarz. Dodatkowo kontrola umożliwia odwołanie do konkretnego pracownika co umożliwia przekazanie informacji czy polecenia bez uruchamiania obiegu dokumentu. Typowy wygląd na dokumencie tej kontrolki:

Kontrahent (edycja) pozwala na powiązanie dokumentu z kontrahentem. Na formularzu ma wygląd kontrolki złożonej, pozwalającej wyświetlać obok nazwy również NIP i Regon. Kontrolka posiada również wbudowany mechanizm przeszukiwania bazy kontrahentów po numerze NIP lub po nazwie. Jeżeli użytkownik ma uprawnienia do dodawania kontrahentów może, po wprowadzeniu numeru NIP, wyszukać kontrahenta w ministerialnej bazie NIP oraz dodać go do systemu.

Kontrahent adres (edycja) kontrolka ściśle powiązana z kontrolką Kontrahent (edycja), najczęściej używana łącznie z nią. Po wybraniu kontrahenta w tej kontrolce pojawia się adres kontrahenta.

Procedura obiegu kontrolka służąca do wyboru lub zmiany procedury obiegu. Najczęściej procedura obiegu jest wybierana automatycznie – zgodnie z konfiguracją w ustawieniach Typu dokumentu oraz procedury obiegu.

Obieg dedykowana kontrolka pokazująca aktualnie uruchomioną procedurę obiegu dokumentu dla konkretnego dokumentu. Na kontrolce widać kroki już wykonane oraz kroki które oczekują na realizację. Osoba z uprawnieniami może z tego poziomu dodać działanie lub zmienić procedurę obiegu.

Kontrolka musi być obecna na formularzu, jeżeli typ dokumentu oparty na tym formularzu ma brać udział w obiegu. Konfiguracja procedury obiegu jest opisana w osobnym artykule.

Odbiorca (edycja) kontrolka analogiczna do Kontrahent (edycja), pozwala na powiązanie dokumentu z odbiorcą. Na formularzu ma wygląd kontrolki złożonej, pozwalającej wyświetlać obok nazwy również NIP i Regon. Kontrolka posiada również wbudowany mechanizm przeszukiwania bazy odbiorców po numerze NIP lub po nazwie. Jeżeli użytkownik ma uprawnienia do dodawania odbiorcy może, po wprowadzeniu numeru NIP, wyszukać firmę w ministerialnej bazie NIP oraz dodać ją do systemu.

Odbiorca adres (edycja) analogicznie jak Kontrahent adres (edycja) kontrolka ściśle powiązana z kontrolką Odbiorca (edycja), najczęściej używana łącznie z nią. Po wybraniu odbiorcy w tej kontrolce pojawia się adres odbiorcy.

Płatności kontrolka pozwalająca wyświetlić wszystkie płatności – zarówno planowane jak i zrealizowane – powiązane z danym dokumentem.

Listy i tabele

Elementy Lista pozycji; służy do wprowadzania asortymentu (towaru) na dokumentach finansowych. Jest skojarzona z listą towarów.

Kontrolka ma specjalne właściwości, pozwalające na przeliczanie wartości na liście. W zależności od konfiguracji istnieje możliwość np. wprowadzenia kwoty netto, stawki VAT i przeliczenie kwoty brutto lub wprowadzenie kwoty brutto i przeliczenie kwoty netto.

Korekta faktury kontrolka złożona, używana w fakturach korygujących. Pozwala na powiązanie dokumentu podstawowego z dokumentem korekty.

Panel plików – pozwala dodawać załączniki (pliki) do dokumentów. Zwróć uwagę, że niektóre typy formularzy, np. dokumenty mają wbudowane załączniki. Ale w innym przypadku np. element słownika, musisz dodać ten kontroler, aby umożliwić użytkownikowi dodanie załącznika.

Stawki VAT tabela, pozwalająca rozbić wartości z kontrolki elementy według stawek VAT.

Tagi pole systemowe, pozwala dodać tagi ze słownika tagów. Dodatkowo umożliwia dodanie nowego tagu do słownika.

Uprawnienia dedykowana kontrolka służąca do wyświetlania uprawnień do dokumentu, na którym się znajduje. Osoby z odpowiednimi uprawnieniami mogą poprzez tę kontrolkę dodawać nowe uprawnienia do dokumentu.

Musi być obecny na każdym formularzu, który ma być skojarzony z typem dokumentu.

Zapisy na kontach kontrolka systemowa pozwalająca na rozbicie wartości dokumentu na zapisy księgowe. Jest podstawą do ewentualnej integracji Navigatora z systemem księgowym.

Zastępstwa kontrolka systemowa pozwalająca dodać zastępstwa na czas nieobecności. Zastępstwa można nadać dla konkretnej osoby na określony czas i dla konkretnego typu dokumentów. Należy odpowiednio skonfigurować system poprzez wskazanie typów dokumentów, które biorą udział w zastępstwach. Konfiguracja jest opisana w osobnym artykule.

Aby kontrolka prawidłowo funkcjonowała na formularzu muszą być dodatkowe pola Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

Atrybuty

Etykieta

Rodzaj pola w którym możemy ustawić np. Domyślną wartość. Zostanie nam wyświetlony tekst którego nie jesteśmy w stanie edytować. Pole może służyć np. do wyświetlania komunikatów.

Pole tekstowe (textbox)

Zwykłe pole tekstowe do uzupełnienia. Służy do wprowadzania krótkich informacji tekstowych

Wielowierszowe pole tekstowe (textarea)

Pole tekstowe z możliwością ustawienia wielu wierszy. Służy o wprowadzania dłuższych informacji tekstowych, np. pole opis.

Wielowierszowe pole tekstowe HTML

Pole będącą kontrolką HTML- czyli m.in. możliwość wstawiania hiperłączy, pogrubiania tekstu, wstawiania tabelki itp.

Liczba całkowita

Pole to pozwala na wpisywanie jedynie liczb całkowitych

Liczba zmiennoprzecinkowa

Pole pozwala na wpisanie wartości liczbowej z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku

Data

Pole pozwala na wybór daty (bez czasu)

Data i czas

Pole pozwala na wybór daty oraz czasu

Lista rozwijana (select)

Pole – lista , które wyświetla dane z zadanego zestawu danych. Przykładowo uzupełniona sekcja:

Widok z dokumentu:

Autowyszukiwanie (autocomplete)

Pole korzystające z zestawu danych. Po dwukrotnym naciśnięciu system pokaże dostępne możliwości. Również podczas wpisywania zestaw danych będzie zawężany do wybranych wartości. Jako zestaw danych użyłem Definicje słownik:

Widok z dokumentu:

Autowyszukiwanie multiwybór

Pole działające na tej samej zasadzie co atrybut Autowyszukiwanie (autocomplete). Ta kontrolka umożliwia jednak wielokrotny wybór wartości w polu. Definicje słownik:

Widok z dokumentu:

Pole wielokrotnego wyboru (checkbox)

Pole pozwala na wybranie kilku pozycji z zadanego zestawu danych.

Widok z dokumentu:

Pole jednokrotnego wyboru (radio)

Pole pozwala na wybranie tylko jednej z zadanych w zestawie danych pozycji.

Przycisk (buton)

Pole typu Przycisk pozwala na wykonanie danej akcji po naciśnięciu. Przycisk może służyć np. do przekierowania na konkretny adres URL, tworzenia nowych dokumentów, lub wykonania dowolnej akcji rozumianej jako wyrażenie SQL

Hasło

Jest to specjalne pole tekstowe, którego nie widać podczas wpisywania.

Lista

Lista pozwala nam na zgrupowanie pól w jeden wiersz, gdzie każde pole jest traktowane jako kolumna na liście. Aby dodać listę należy dodać element typu Lista, a następnie jako elementy podrzędne podpiąć poszczególne kolumny. Przykładowa lista:

Widok z dokumentu:

Lista wbudowana

Lista wbudowana pozwala nam na podpięcie i wyświetlenie konkretnej listy zdefiniowanej wcześniej w systemie. W tym celu należy dodać pole o typie Lista wbudowana i w polu Lista wybrać konkretną listę znajdującą się już w systemie

Widok z dokumentu:

Tabela

Aby utworzyć tabelę należy:

KROK 1:Dodać elementy o typie Tabela. Po wybraniu wyświetli nam się sekcja Edytor tabelki:

KROK 2: Wybieramy liczbę kolumn oraz wierszy i naciskamy Utwórz nową tabelę

Po wygenerowaniu pojawią nam się pola, których jednak nie jesteśmy jeszcze w stanie uzupełnić.

KROK 3: Następnie należy dodać elementy podrzędne do Tabeli. Elementami podrzędnymi mogę być Atrybuty oraz Pola wbudowane. Dodajemy (ilość wierszy) x (ilość kolumn) takich pól. Przykładowo dodaje etykietę:

W tym przypadku utworzono 4 pola (2 wiersze, 2 kolumny). Pola można dodać również bezpośrednio z tabeli:

KROK 4: Wracamy do edytora tabelki i wybieramy w każdym polu interesującą nas pozycję:

Widok skonfigurowanej tabelki na dokumencie:

Style

W systemie mamy możliwość konfigurowania styli dla elementów formularzy (CSS). Sekcja znajduje się w zakładce Ogólne przy edycji elementu

Pole korzysta z języka CSS, który służy do opisywania stylów. Każde wpis należy oddzielić separatorem „;”. Przykładowe zastosowania:

 • Ustawienie szerokości pola/kontenera
  • Width: XX %
   • Ustawia szerokość na XX% szerokości kontenera w którym się znajduje
  • Min-width: XXX px
   • Najczęściej używana dla kontenerów. Pozwala ustawić jaka jest minimalna wartość szerokości (w pikselach) kontenera
  • Overflow:inherit
   • Dzięki temu ustawieniu pola znajdujące się w kontenerze ( np. zestaw danych pól daty) płynnie nachodząc na sąsiednie kontenery
  • Background-color: #bd1f1f; color: #ffffff
   • Background-color odpowiada za tło (np. przycisku)
   • Color odpowiada za kolor napisu przycisku
   • Podane wartości odpowiadają kolorystyce przycisków w systemie Business Navigator

Pulpity

Co to jest pulpit?

W systemie można też utworzyć „formularz” o typie pulpit. Pulpit jest to strona startowa systemu. Przykład widoku pulpitu:

Dodanie pulpitu

Dodanie pulpitu odbywa się na podobnych zasadach jak dodanie formularza.

KROK 1: W module Ustawienia/Personalizacja/Formularze naciskamy Dodaj i uzupełniamy odpowiednio formatkę

KROK 2: Dodajemy element podrzędny – kontener

KROK 3: Aby pulpit był podzielony na 2 kolumny (najczęściej stosowany schemat), należy ustalić styl kontenera Główny na 100% (a później podrzędnych kontenerów na 50%)

KROK 4: Analogicznie dodajemy 2 podrzędne kontenery i ustawiamy ich szerokość na 50% 

KROK 5: Do pulpitów dodajemy głównie takie elementy jak Widżety/Listy. Aby dodać widżet należy (będąc przy dodawaniu elementu podrzędnego do kontenera) wybrać typ Widżet

KROK 6: Aby aktywować tak skonfigurowany pulpit, należy udać się do modułu Ustawienia/Personalizacja/Pulpity, zaznaczyć pozycje i z menu Więcej wybrać Aktywuj lub jeżeli chcemy włączyć pulpit wszystkim użytkownikom Aktywuj Wszystkim

Spis treści

Wersja systemu

5.85.75.65.55.45.35.2

Wpisy Powiązane

Menu