Nowości w wersji 6.0

Akcje systemowe dla kontrahenta

Do akcji systemowych została dodana nowa kategoria: akcje dotyczące kontrahentów. Korzystając z akcji można pobrać dane kontrahenta z bazy GUS, zweryfikować konto bankowe oraz status VAT kontrahenta.

Szczegółowy opis nowych akcji znajduje się w artykule Akcje systemowe: Kontrahent

Bardziej intuicyjna edycja użytkownika

W systemie NAVIGATOR użytkownik systemu jest ściśle powiązany ze stanowiskiem w strukturze organizacyjnej. We wcześniejszych wersjach oba te obiekty – użytkownika i stanowisko – można było edytować z dwóch różnych miejsce w systemie co mogło prowadzić do trudności w obsłudze systemu. W aktualnej wersji zostało to zmienione tak, że z poziomu użytkownika można edytować zarówno użytkownika jak i stanowisko, które zajmuje.

Analogicznie z poziomu stanowiska można edytować użytkownika, który to stanowisko zajmuje.

Wygasanie udostępniania plików

Rozbudowana została funkcjonalność udostępniania plików osobom spoza firmy. Teraz można określić dzień, do którego plik będzie dostępny dla osoby z zewnątrz.

Wyróżnianie warunkowe

Do definicji formularza dodana została możliwość ustawiania wyróżnień na poszczególnych polach. Ustawienie wyróżnienia powoduje pokolorowanie wybranego elementu formularza, np.:

Wyróżnienia można definiować statycznie, z poziomu typu dokumentu lub dynamicznie, jako warunek wyliczany na formularzu lub jako element konfiguracji procedury obiegu.

Grupy użytkowników – rozbudowa

Rozbudowany został zestaw pól wbudowanych których można użyć na formularzu Grupy użytkowników. Dodane zostały pola systemowe Firma i Opis.

Możliwość zmiany separatora w numerze własnym

Rozbudowana została konfiguracja numeru własnego dokumentu. W obecnej wersji obok dotychczasowych parametrów można jeszcze ustawić separator rozdzielający poszczególne człony numeru. Separatorem może być dowolny znak. Zmiany będą widoczne w każdym nowym dokumencie opartym o typie dokumentu, w którym dokonaliśmy zmian co oznacza, że każdy typ dokumentu może mieć ustawiony inny separator.

Konfiguracja rachunku bankowego na dokumencie

Rozbudowana została konfiguracja wyglądu rachunku bankowego na dokumencie. Konfiguracji dokonujemy poprzez Typ dokumentu, tak jak innych elementów formularza.

Zamiast jednej kontrolki rachunku bankowego mamy do wyboru poszczególne pola powiązane z rachunkiem:

Numer konta – wyświetlany jest numer konta
Nowy numer konta – istnieje możliwość dodania nowego numeru konta
Czy jest na białej liście – wyświetlana jest informacja o statusie rachunku
Kod SWIFT – wyświetlany jest kod SWIFT
Waluta – wyświetlana jest waluta konta

Dzięki takiej konfiguracji istnieje możliwość sterowania widocznością poszczególnych elementów dla różnych użytkowników – poprzez Dedykowane widoki formularza – lub w różnych działaniach w ramach obiegu.

Dodanie zestawu danych i pola wyliczanego automatycznie w polu Firma

Została rozbudowana konfiguracja pola wbudowanego Firma. Projektant systemu ma do dyspozycji sekcje Ograniczenie zestawu danych oraz Pole wyliczane automatycznie dzięki którym może dynamicznie zarządzać polem Firma

Pole wyliczane automatycznie – Kontrahent

Analogicznie jak dla pola wbudowanego Firma została dodana możliwość automatycznego wyliczania wartości pola dla wszystkich pól wbudowanych dotyczących kontrahenta. Zmiana dotyczy pól wbudowanych: Kontrahent, Kontrahent (edycja) oraz Odbiorca

Historia zmian załącznika w Panelu plików

Rozbudowana została historia zmian załączników do dokumentów. Użytkownik widzi wszystkie wersje dokumentów, ma możliwość dodawania opisu zmian, może również przywrócić starszą wersję załącznika jako aktualną. Dokładny opis funkcjonalności znajduje się w dokumencie o pracy wspólnej w NAVIGATORZE.

Obsługa języka na panelu logowania z poziomu Windowsa

Do konfiguracji systemu, dostępnej poprzez Ustawienia > Pozostałe > Ustawienia dodana została możliwość konfiguracji języka strony logowania. Do wyboru są dwie opcje: język aplikacji, ustawiany w konfiguracji systemu oraz język z ustawień przeglądarki. Więcej o konfiguracji systemu znajduje się w artykule Konfiguracja systemu.

Ograniczenia w możliwości dodawania załączników

Do konfiguracji systemu dodana została możliwość zarządzania załącznikami, które można dodawać do systemu. Administrator może ograniczyć dodawanie załączników do plików o określonym typie, może również ograniczyć maksymalną wielkość załącznika. Ustawienia znajdują się w Ustawienia > Pozostałe > Ustawienia w sekcji Aplikacja

Więcej o konfiguracji systemu znajduje się w artykule Konfiguracja systemu.

Zmiana sposobu informowania o błędach

Zmieniony został komunikat, informujący o błędach na formularzu. Obok bardziej szczegółowych opisów problemu, każdy z błędów jest linkiem. Użytkownik może kliknąć na błąd a system przeniesie go do błędnie wypełnionego pola.

Po kliknięciu użytkownik może od razu przystąpić do wypełniania pola.

Dodanie możliwości wyboru parametru firma

Do zmiennych systemowych dodano zmienną ID Firmy. Zmiennej można użyć do konstruowania warunków na formularz, np:

Menu