Tworzenie formularzy

Co to jest formularz?

W systemie Business Navigator formularz jest to zbiór pól, zakładek i kontenerów – odpowiednio uporządkowanych i skonfigurowanych,  tworzących jedną spójną całość mającą na celu wizualizację i komfortową obsługę danego typu dokumentu.

Budowa formularza

Formularz musi posiadać odpowiednią strukturę. Aby poprawnie dodać formularz należy dodać kolejno:

 • Formularz
  • Zakładka
   • Kontener (opcjonalnie)
    • Pola/atrybuty/tabele

Przykładowo:

Mamy formularz (Delegacja), później zakładkę (Ogólne), następnie kontener (Nagłówek), w kontenerze kolejne dwa kontenery (Dane podstawowe, Daty i miejsce), i dopiero poszczególne pola pod kontenerami Dane podstawowe (Firma, Typ, itd.) oraz Daty i miejsce (Numer własny, Data rozpoczęcia, itd.) 

Grupy formularza

Formularze można tworzyć dla różnych grup (rodzajów typów dokumentów/tabel):

 • Dokumenty
 • Zadania
 • Kontrahenci
 • Budżety
 • Asortyment
 • Firmy
 • Źródła danych
 • Stawki VAT
 • Role
 • Tagi

Dla każdej z wyżej wymienionej grupy dostępne są różne tzw. Pola wbudowane

Dodanie formularza

KROK 1: Aby dodać formularz należy wejść Ustawienia/Personalizacja/Formularze i wcisnąć przycisk Dodaj

KROK 2: Pojawia się formatka, uzupełniamy wymagane dane i wciskamy zapisz.

Pamiętając o odpowiedniej budowie formularza (opisana w punkcie 2.) dodajemy zakładkę. Aby dodać dowolny element, należy (będąc w docelowo nadrzędnym elemencie) rozwinąć menu Więcej i nacisnąć Dodaj element

KROK 3: Elementem podrzędnym do formularza może być jedynie zakładka, dodajemy więc element o takim typie.

KROK 4: Następnie dodajemy kontener

Efektem prac będzie struktura, którą widać na poniższym ekranie:

KROK 5: Elementem podrzędnym do kontenera są już pola i atrybuty. Warto zaznaczyć, że aby podpiąć formularz pod typ dokumentu musi on posiadać następujące pola:

 • Firma
 • Typ
 • Kategoria
 • Uprawnienia

Zgodnie z wytycznymi dodajemy do kontenera takie pola. Wszystkie z wymienionych znajdziemy po wybraniu typu Pole wbudowane Po wprowadzeniu pola Firma, w celu dodania kolejnych wymaganych pól należy pamiętać aby dodać nowy element z poziomu kontenera który ma być nadrzędnych elementem.

W panelu po lewej stronie widnieje drzewka dynamicznie aktualizujące się po wprowadzaniu nowych elementów. W tym momencie powinniśmy mieć już następującą strukturę:

Analogicznie dodajemy pola Typ i Kategoria.

W przypadku pola Uprawnienia – zalecane jest aby umieścić je w osobnej zakładce.

Po wykonaniu powyższych kroków struktura formularza powinna wyglądać następująco:

Podpięcie formularza pod typ dokumentu

KROK 6: Mając wszystkie z wymaganych pól mamy już możliwość podpięcie formularza pod konkretny typ dokumentu. W tym celu należy udać się do modułu Ustawienia/Personalizacja/Typy dokumentów, wybrać odpowiedni Typ dokumentu, przejść na zakładkę Formularz i wybrać z listy

Po wybraniu formularza pojawi się sekcje Zarządzanie formularzem, w której wybieramy które pole ma być Aktywne/Widoczne/Wymagane/Sterowane procedurą

KROK 7: Po dodaniu dokumentu z typu do którego podpięliśmy formularz może zauważyć nasze pola oraz zakładki

Pokazany został przykład dodania najprostszego formularza, natomiast możliwości konfiguracyjne i rodzaje pól zostaną zaprezentowane w dalszej części instrukcji.

Tłumaczenia

Każdy element systemu widoczny na ekranie dla użytkownika może mieć tłumaczenia. Tłumaczenia można dodawać w zakładce Tłumaczenia którą można znaleźć w edycji każdego elementu systemu. Tu przykład widoku zakładki w edytorze formularza:

Dla każdego elementu widocznego na ekranie tłumaczenie musi być dodane indywidualnie.

Obok tłumaczeń dla formularzy można dodać podpowiedzi wyświetlane dla użytkownika oraz ich tłumaczenia:

Podpowiedź w chmurze – podpowiedź jest wyświetlana w formie dymka po najechaniu myszą na etykietę elementu.

Podpowiedź pod etykietą – podpowiedź wyświetlana cały czas pod etykietą elementu.

Podpowiedź w polu – podpowiedźświetlana w polu do wprowadzania danych (np. pole tekstowe). Gdy użytkownik zaczyna wprowadzać dane podpowiedź znika.

Edytor wizualny

Formularz można również tworzyć i konfigurować za pomocną Edytora wizualnego. W tym celu, po dodaniu  pierwszej „warstwy” formularza (KROK 1 i 2 z punktu 4. Dodanie formularza) należy udać się do zakładki Edytor wizualny

Opis edytora wizualnego znajduje się w bazie wiedzy

Warunki

Elementy formularza posiadają zakładkę Warunki w której możemy skonfigurować lub np. uzależnić wartość/widoczność/edycyjność itp. od innego pola z formularza. W zależności od rodzaju/typu elementu różne sekcje są dostępne.

W poszczególnych sekcjach mamy możliwość używania parametrów. Aby skorzystać z tej opcji należy w dowolnej sekcji wybrać definicje Wyrażenie i w polu wpisać nazwę parametru zaczynając od znaku @ i wcisnąć przycisk Generuj parametry, po którym wyświetli się pole auto-uzupełnienia.

Do wyboru będziemy mieć pola z formularza:

oraz dedykowane pola systemowe, takie jak:

 • GUID pola formularza
 • ID działu zalogowanego użytkownika
 • ID edytowanego obiektu
 • ID pola formularza
 • ID przełożonego dla zalogowanego użytkownika
 • ID stanowiska przełożonego dla zalogowanego użytkownika
 • ID stanowiska zalogowanego użytkownika
 • ID zalogowanego użytkownika

Każda z sekcji ma również z góry określone definicje. Definicja informuje nas jak możemy wypełnić konkretny warunek.

Definiowanie warunków:
 • Wyrażenie
  • Wyrażenie SQL, w którym potrzebne będzie zwrócenie ID lub ID i Value
 • Słownik
  • Możliwość podpięcia słownika z którego będzie zasilane pole
 • Prosta lista
  • Możliwość ręcznego dodania elementów np. do zestawu danych
 • Prosty warunek
  • Używany przy sekcjach takich jak Widoczność/Edycyjność/Wymagalność
Rodzaje warunków
Ograniczenie zestawu danych

CEL: Możliwość zawężania wybranej kolekcji danych

DEFINICJE: Wyrażenie

DOSTĘPNOŚĆ: Głównie gdy wybrane pole ma już podpięty konkretny zestaw danych, np. pole właściciel

ZWRACANA WARTOŚĆ: Sekcja musi zwracać ID elementów z podpiętego zestawu danych

PRZYKŁAD:  Zawężenie listy dokumentów do konkretnej kategorii: SELECT ID FROM Do WHERE DoCaID = 5 AND Deleted = 0

Zestaw danych

CEL: Możliwość ustawienia kolekcji danych dla pola

DEFINICJE: Wyrażenie, Słownik, Prosta lista

DOSTĘPNOŚĆ: Sekcja widoczna m.in. dla atrybutów typu Autowyszukiwanie czy Lista rozwijana

ZWRACANA WARTOŚĆ: Sekcja musi zwracać ID i Value kolekcji danych

PRZYKŁAD: Lista pracowników:  SELECT ID, Name + ‘ ‘ + Surname AS Value FROM Us WHERE IsActive = 1

Widoczność

CEL: Możliwość ustawienia widoczność pola           

DEFINICJE: Wyrażenie, Prosty warunek

DOSTĘPNOŚĆ: Sekcja widoczna dla większości pól

ZWRACANA WARTOŚĆ: Sekcja musi zwracać 0 (niewidoczne) lub 1 (widoczne)

PRZYKŁAD:  Pole będzie widoczne jeżeli data dokumentu jest większa od zadanej wartości:

Edycyjność

CEL: Możliwość ustawienia edycyjności pola           

DEFINICJE: Wyrażenie, Prosty warunek

DOSTĘPNOŚĆ: Sekcja widoczna dla większości pól

ZWRACANA WARTOŚĆ: Sekcja musi zwracać 0 (nieedycyjne) lub 1 (edycyjne)

PRZYKŁAD:  Pole będzie edycyjne jeżeli wartość pola jest równa Tak:

Wymagalność

CEL: Możliwość ustawienia wymagalności pola      

DEFINICJE: Wyrażenie, Prosty warunek

DOSTĘPNOŚĆ: Sekcja widoczna dla większości pól

ZWRACANA WARTOŚĆ: Sekcja musi zwracać 0 (nie wymagane) lub 1 (wymagane)

PRZYKŁAD:  Pole będzie wymagane jeżeli wartość innego pola nie będzie pusta:

Domyślna wartość

CEL: Możliwość ustawienia domyślnej wartości pola (wartość wyświetlająca się przy dodawaniu dokumentu) 

DEFINICJE: Wyrażenie, Prosty warunek

DOSTĘPNOŚĆ: Sekcja widoczna dla większości pól

ZWRACANA WARTOŚĆ: Sekcja musi zwracać konkretne ID i Value z wartością domyślną

PRZYKŁAD: Ustawienie różnej wartości w zależności od zadanego parametru:

IF @OtherField = 1 SELECT 1 AS ID, 'Yes' AS Value ELSE SELECT 2 AS ID, 'No' AS Value

Warunek poprawności

CEL: Możliwość ustawienia walidacji dla pola

DEFINICJE: Wyrażenie, Prosty warunek

DOSTĘPNOŚĆ: Sekcja widoczna dla większości pól

ZWRACANA WARTOŚĆ: Sekcja musi zwracać konkretne ID i Value z wartością domyślną

PRZYKŁAD:  SELECT CASE WHEN @OtherField !=GETDATE() THEN 1 ELSE 0 END

Pole wyliczane automatycznie

CEL: Możliwość ustawienia wartości pola automatycznie – czyli bez konieczności zapisu dokumenty

DEFINICJE: Wyrażenie

DOSTĘPNOŚĆ: Sekcja widoczna dla większości pól

ZWRACANA WARTOŚĆ: Sekcja musi zwracać ID elementu z podpiętego zestawu danych, lub np. jak w przypadku pól tekstowych dowolną wartość

PRZYKŁAD: Średnia wartość z dwóch pól: SELECT (@pole1 + @pole2) / 2

Akcje

CEL: Możliwość ustawienia akcji po naciśnięciu przycisku/zmiany wartości na polu

DEFINICJE: Wyrażenie

DOSTĘPNOŚĆ: Sekcja widoczna dla większości pól

ZWRACANA WARTOŚĆ: Skrypt nie musi zwracać żadnej wartości, tylko wykonuje zadaną akcję. Opcjonalnie gdy zwrócimy jakieś wyrażenie to system potraktuje to jako komunikat i go wyświetli

Elementy formularza

Wszystkie dostępne elementy, służące do tworzenia formularzy zostały opisane w osobnym artykule.

Spis treści

Wersja systemu

5.85.75.65.55.45.35.25.1

Wpisy Powiązane

Menu