Kategorie

Wersja systemu

6.36.46.56.66.76.86.97.06.26.16.05.95.85.75.65.55.45.35.25.1

Tworzenie formularzy

Co to jest formularz?

W systemie Business Navigator formularz jest to zbiór pól, zakładek i kontenerów – odpowiednio uporządkowanych i skonfigurowanych,  tworzących jedną spójną całość mającą na celu wizualizację i komfortową obsługę danego typu dokumentu.

Budowa formularza

Formularz musi posiadać odpowiednią strukturę. Aby poprawnie dodać formularz należy dodać kolejno:

 • Formularz
  • Zakładka
   • Kontener (opcjonalnie)
    • Pola/atrybuty/tabele

Przykładowo:

Mamy formularz (Delegacja), później zakładkę (Ogólne), następnie kontener (Nagłówek), w kontenerze kolejne dwa kontenery (Dane podstawowe, Daty i miejsce), i dopiero poszczególne pola pod kontenerami Dane podstawowe (Firma, Typ, itd.) oraz Daty i miejsce (Numer własny, Data rozpoczęcia, itd.) 

Grupy formularza

Formularze można tworzyć dla różnych grup (rodzajów typów dokumentów/tabel):

 • Dokumenty
 • Zadania
 • Kontrahenci
 • Budżety
 • Asortyment
 • Firmy
 • Źródła danych
 • Stawki VAT
 • Role
 • Tagi

Dla każdej z wyżej wymienionej grupy dostępne są różne tzw. Pola wbudowane

Dodanie formularza

KROK 1: Aby dodać formularz należy wejść Ustawienia/Personalizacja/Formularze i wcisnąć przycisk Dodaj

KROK 2: Pojawia się formatka, uzupełniamy wymagane dane i wciskamy zapisz.

W tym momencie najlepiej jest przełączyć się na edytor wizualny. Wizualna metoda budowania formularza jest znacznie prostsza i szybsza niż układanie poszczególnych elementów. Warto jednak znać alternatywny sposób tworzenia formularza, zostanie on pokrótce omówiony w kolejnych paragrafach.

Formularz wzorcowy

Jeżeli budujemy standardowy formularz to dobrym pomysłem jest skorzystanie z formularza wzorcowego. Wystarczy w trakcie tworzenia formularza zaznaczyć opcję:

Wybranie tej opcji spowoduje, że struktura formularza wzorcowego zostanie przekopiowana do naszego nowego formularza. Standardowo formularz wzorcowy dostarczony z systemem zawiera wszystkie istotne elementy co oszczędza pracy administratorowi który nie musi ich wszystkich dodawać ręcznie.

Na rysunku widać przykładowy układ formularza wygenerowanego z formularza wzorcowego. Mamy tu standardowy układ zakładek, elementy wymagalne takie jak obieg czy uprawnienia oraz najczęściej używane pola wbudowane: Numer własny, Data dokumentu, Status, Data modyfikacji itp.

Edytor wizualny

KROK 3. Dodanie zakładek

Pierwszą czynnością, którą musimy zrobić jest dodanie zakładek. Każdy formularz musi mieć co najmniej jedną zakładkę. Zakładkę można dodać przez kliknięcie na symbol w prawym górnym rogu okna.

Po przejściu na zakładkę mamy możliwość dodawania kolejnych elementów formularza.

KROK 4. Dodanie kontenerów

Kontenery są podstawowymi elementami, dzięki którym rozmieszczamy pozostałe elementy na formularzu. Możemy dowolnie zmieniać rozmiar i rozmieszczać kontenery

KROK 5. Dodanie elementów formularza

Mając kontenery możemy w nich umieszczać w nich inne elementy – włącznie z kontenerami.

Warto zaznaczyć, że aby podpiąć formularz pod typ dokumentu musi on posiadać pole Uprawnienia. Jeżeli będziemy tworzyć obieg dla dokumentów warto również dodać pola Procedura obiegu oraz Obieg

Niektóre elementy będą widoczne dopiero po zapisaniu formularza

Zmiany na formularzu

Dostosowanie formularza do potrzeb

Przy pomocy zmiany rozmiaru i rozmieszczenia kontenerów, przeciągania elementów pomiędzy kontenerami oraz ustawiania we właściwej kolejności możemy nadać ostateczny szlif formularzowi.

Duplikowanie elementów

Jeżeli potrzebujemy umieścić wiele elementów tego samego typu na formularzu to możemy, zamiast mozolnie przeciągać je z panelu bocznego, umieścić jeden element na formularzu a następnie go zduplikować. Duplikować możemy zarówno proste elementy jak i całe struktury typu kontener czy zakładka.

Edycja elementu

Każdy z elementów umieszczonych na formularzu możemy edytować. Wybranie tej opcji spowoduje zamknięcie edytora wizualnego i przejście do edycji szczegółów elementu.

Tradycyjna metoda tworzenia formularza

Obok edytora wizualnego istnieje inna metoda budowania formularza, używana w starszych wersjach systemu. Także dla niektórych typów formularza, np. formularz Użytkownika jest to jedyna dostępna metoda gdyż dla tych formularzy nie ma edytora wizualnego.

Pamiętając o odpowiedniej budowie formularza (opisana w punkcie 2.) dodajemy zakładkę. Aby dodać dowolny element, należy (będąc w docelowo nadrzędnym elemencie) rozwinąć menu Więcej i nacisnąć Dodaj element

KROK 3: Elementem podrzędnym do formularza może być jedynie zakładka, dodajemy więc element o takim typie.

KROK 4: Następnie dodajemy kontener

Efektem prac będzie struktura, którą widać na poniższym ekranie:

KROK 5: Elementem podrzędnym do kontenera są już pola i atrybuty. Warto zaznaczyć, że aby podpiąć formularz pod typ dokumentu musi on posiadać następujące pola:

 • Firma
 • Typ
 • Kategoria
 • Uprawnienia

Zgodnie z wytycznymi dodajemy do kontenera takie pola. Wszystkie z wymienionych znajdziemy po wybraniu typu Pole wbudowane Po wprowadzeniu pola Firma, w celu dodania kolejnych wymaganych pól należy pamiętać aby dodać nowy element z poziomu kontenera który ma być nadrzędnych elementem.

W panelu po lewej stronie widnieje drzewka dynamicznie aktualizujące się po wprowadzaniu nowych elementów. W tym momencie powinniśmy mieć już następującą strukturę:

Analogicznie dodajemy pola Typ i Kategoria.

W przypadku pola Uprawnienia – zalecane jest aby umieścić je w osobnej zakładce.

Po wykonaniu powyższych kroków struktura formularza powinna wyglądać następująco:

 Videokurs: Edycja formularza

Podpięcie formularza pod typ dokumentu

KROK 6: Mając wszystkie z wymaganych pól mamy już możliwość podpięcie formularza pod konkretny typ dokumentu. W tym celu należy udać się do modułu Ustawienia/Personalizacja/Typy dokumentów, wybrać odpowiedni Typ dokumentu, przejść na zakładkę Formularz i wybrać z listy

Po wybraniu formularza pojawi się sekcje Zarządzanie formularzem, w której wybieramy które pole ma być Aktywne/Widoczne/Wymagane/Sterowane procedurą

KROK 7: Po dodaniu dokumentu z typu do którego podpięliśmy formularz może zauważyć nasze pola oraz zakładki

Pokazany został przykład dodania najprostszego formularza, natomiast możliwości konfiguracyjne i rodzaje pól zostaną zaprezentowane w dalszej części instrukcji.

Tłumaczenia

Każdy element systemu widoczny na ekranie dla użytkownika może mieć tłumaczenia. Tłumaczenia można dodawać w zakładce Tłumaczenia którą można znaleźć w edycji każdego elementu systemu. Tu przykład widoku zakładki w edytorze formularza:

Dla każdego elementu widocznego na ekranie tłumaczenie musi być dodane indywidualnie.

Obok tłumaczeń dla formularzy można dodać podpowiedzi wyświetlane dla użytkownika oraz ich tłumaczenia:

Podpowiedź w chmurze – podpowiedź jest wyświetlana w formie dymka po najechaniu myszą na etykietę elementu.

Podpowiedź pod etykietą – podpowiedź wyświetlana cały czas pod etykietą elementu.

Podpowiedź w polu – podpowiedźświetlana w polu do wprowadzania danych (np. pole tekstowe). Gdy użytkownik zaczyna wprowadzać dane podpowiedź znika.

 

Warunki

Elementy formularza posiadają zakładkę Warunki w której możemy skonfigurować lub np. uzależnić wartość/widoczność/edycyjność itp. od innego pola z formularza. W zależności od rodzaju/typu elementu różne sekcje są dostępne.

W poszczególnych sekcjach mamy możliwość używania parametrów. Aby skorzystać z tej opcji należy w dowolnej sekcji wybrać definicje Wyrażenie i w polu wpisać nazwę parametru zaczynając od znaku @ i wcisnąć przycisk Generuj parametry, po którym wyświetli się pole auto-uzupełnienia.

Do wyboru będziemy mieć pola z formularza:

oraz dedykowane pola systemowe, takie jak:

 • GUID pola formularza
 • ID działu zalogowanego użytkownika
 • ID edytowanego obiektu
 • ID pola formularza
 • ID przełożonego dla zalogowanego użytkownika
 • ID stanowiska przełożonego dla zalogowanego użytkownika
 • ID stanowiska zalogowanego użytkownika
 • ID zalogowanego użytkownika

Każda z sekcji ma również z góry określone definicje. Definicja informuje nas jak możemy wypełnić konkretny warunek.

Definiowanie warunków:

 • Wyrażenie
  • Wyrażenie SQL, w którym potrzebne będzie zwrócenie ID lub ID i Value
 • Słownik
  • Możliwość podpięcia słownika z którego będzie zasilane pole
 • Prosta lista
  • Możliwość ręcznego dodania elementów np. do zestawu danych
 • Prosty warunek
  • Używany przy sekcjach takich jak Widoczność/Edycyjność/Wymagalność

Rodzaje warunków

Ograniczenie zestawu danych

CEL: Możliwość zawężania wybranej kolekcji danych

DEFINICJE: Wyrażenie

DOSTĘPNOŚĆ: Głównie gdy wybrane pole ma już podpięty konkretny zestaw danych, np. pole właściciel

ZWRACANA WARTOŚĆ: Sekcja musi zwracać ID elementów z podpiętego zestawu danych

PRZYKŁAD:  Zawężenie listy dokumentów do konkretnej kategorii: SELECT ID FROM Do WHERE DoCaID = 5 AND Deleted = 0

Zestaw danych

CEL: Możliwość ustawienia kolekcji danych dla pola

DEFINICJE: Wyrażenie, Słownik, Prosta lista

DOSTĘPNOŚĆ: Sekcja widoczna m.in. dla atrybutów typu Autowyszukiwanie czy Lista rozwijana

ZWRACANA WARTOŚĆ: Sekcja musi zwracać ID i Value kolekcji danych

PRZYKŁAD: Lista pracowników:  SELECT ID, Name + ‘ ‘ + Surname AS Value FROM Us WHERE IsActive = 1

Widoczność

CEL: Możliwość ustawienia widoczność pola           

DEFINICJE: Wyrażenie, Prosty warunek

DOSTĘPNOŚĆ: Sekcja widoczna dla większości pól

ZWRACANA WARTOŚĆ: Sekcja musi zwracać 0 (niewidoczne) lub 1 (widoczne)

PRZYKŁAD:  Pole będzie widoczne jeżeli data dokumentu jest większa od zadanej wartości:

Edycyjność

CEL: Możliwość ustawienia edycyjności pola           

DEFINICJE: Wyrażenie, Prosty warunek

DOSTĘPNOŚĆ: Sekcja widoczna dla większości pól

ZWRACANA WARTOŚĆ: Sekcja musi zwracać 0 (nieedycyjne) lub 1 (edycyjne)

PRZYKŁAD:  Pole będzie edycyjne jeżeli wartość pola jest równa Tak:

Wymagalność

CEL: Możliwość ustawienia wymagalności pola      

DEFINICJE: Wyrażenie, Prosty warunek

DOSTĘPNOŚĆ: Sekcja widoczna dla większości pól

ZWRACANA WARTOŚĆ: Sekcja musi zwracać 0 (nie wymagane) lub 1 (wymagane)

PRZYKŁAD:  Pole będzie wymagane jeżeli wartość innego pola nie będzie pusta:

Domyślna wartość

CEL: Możliwość ustawienia domyślnej wartości pola (wartość wyświetlająca się przy dodawaniu dokumentu) 

DEFINICJE: Wyrażenie, Prosty warunek

DOSTĘPNOŚĆ: Sekcja widoczna dla większości pól

ZWRACANA WARTOŚĆ: Sekcja musi zwracać konkretne ID i Value z wartością domyślną

PRZYKŁAD: Ustawienie różnej wartości w zależności od zadanego parametru:

IF @OtherField = 1 SELECT 1 AS ID, 'Yes’ AS Value ELSE SELECT 2 AS ID, 'No’ AS Value

Warunek poprawności

CEL: Możliwość ustawienia walidacji dla pola

DEFINICJE: Wyrażenie, Prosty warunek

DOSTĘPNOŚĆ: Sekcja widoczna dla większości pól

ZWRACANA WARTOŚĆ: Sekcja musi zwracać konkretne ID i Value z wartością domyślną

PRZYKŁAD:  SELECT CASE WHEN @OtherField !=GETDATE() THEN 1 ELSE 0 END

Pole wyliczane automatycznie

CEL: Możliwość ustawienia wartości pola automatycznie – czyli bez konieczności zapisu dokumenty

DEFINICJE: Wyrażenie

DOSTĘPNOŚĆ: Sekcja widoczna dla większości pól

ZWRACANA WARTOŚĆ: Sekcja musi zwracać ID elementu z podpiętego zestawu danych, lub np. jak w przypadku pól tekstowych dowolną wartość

PRZYKŁAD: Średnia wartość z dwóch pól: SELECT (@pole1 + @pole2) / 2

Wyróżnienie

CEL: Możliwość wyróżnienia kolorem na formularzu wybranych elementów

DEFINICJE: Wyrażenie

DOSTĘPNOŚĆ: Sekcja widoczna dla wszystkich pól

ZWRACANA WARTOŚĆ: Sekcja musi zwracać 0 – brak wyróżnienie lub 1 – element wyróżniony

PRZYKŁAD:  SELECT CASE WHEN @Value1 = @Value2 THEN 1 ELSE 0 END

Widok na formularzu:

Akcje

CEL: Możliwość ustawienia akcji po naciśnięciu przycisku/zmiany wartości na polu

DEFINICJE: Wyrażenie

DOSTĘPNOŚĆ: Sekcja widoczna dla większości pól

ZWRACANA WARTOŚĆ: Skrypt nie musi zwracać żadnej wartości, tylko wykonuje zadaną akcję. Opcjonalnie gdy zwrócimy jakieś wyrażenie to system potraktuje to jako komunikat i go wyświetli

Elementy formularza

Elementy służące do budowania formularza zależą od typu część z nich jest wspólna dla wszystkich elementów. Zostały one opisane w artykułach o atrybutach i polach wbudowanych. Elementy specyficzne dla konkretnego typu formularza zostały opisane w następujących artykułach:

Atrybuty i standardowe pola wbudowane
Pola systemowe: Dokumenty
Pola systemowe: Zadania
Pola systemowe: Kontrahenci

Menu